כללי > שימוש > שורת הפקודה

שורת הפקודה

שורת הפקודה בפיתון היא הדרך הבסיסית ביותר לתקשר עם המשערך של פיתון. לממשק שורת הפקודה קיימת גם גרסא גרפית, המתוארת בסעיף הבא.

כדי להפעיל את ממשק שורת הפקודה, יש להריץ את הפקודה python. במערכת "חלונות" יש להריץ את התחל > תכניות > פיתון > פיתון (שורת פקודה). כדי לצאת משורת הפקודה יש להכניס תו המסמן סוף-קובץ (Control-D במערכות יוניקס, Control-Z במערכות דוס וחלונות). אל תשכחו להקיש Enter לאחר הכנסת התו לעיל.

את שורת הפקודה ניתן להריץ בשלושה אופנים:

ללא פרמטרים – הפעלה כזו תביא אותנו הישר לשורת הפקודה של פיתון, שם נוכל להתחיל להקליד פקודות למשערך של פיתון.

C:\Python21>python
Python 2.1.1 (#20, Jul 20 2001, 01:19:29) [MSC 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a = "inquisition"
>>> b = "no one expects the spanish "
>>> b+a
'no one expects the spanish inquisition'
>>> ^Z
C:\Python21>

  בתוספת קובץ פקודות – הפעלה כזו תגרום לפיתון לבצע את הכתוב בקובץ, שורה אחר שורה, ולצאת עם סיום הקובץ.

  C:\Python21>python sample.py
  this file contains the following commands:

  x = 9

  y = x**2

  print 19+y
  And its output is:
  100
  C:\Python21>

  בתוספת מחרוזת פקודות והדגל c- – הפעלה כזו תגרום לפיתון לבצע את הפקודה שהועברה לה,

  C:\Python21>python -c "a=3;print a+5"
  8
  C:\Python21>

  כאשר אנו עובדים במוד אינטראקטיבי, הפרומפט של פיתון הוא (בדרך כלל) שלושה סימני "גדול מ-", כפי שנראה להלן. אם יש צורך ב"שורות המשך" – בתוך ביטויים המשתרעים על פני יותר משורה אחת, הפרומפט המופיע הוא שלוש נקודות, כמודגם כאן:

  C:\Python21>python
  Python 2.1.1 (#20, Jul 20 2001, 01:19:29) [MSC 32 bit (Intel)] on win32
  Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>> i_was_a_rich_man = 1
  >>> if i_was_a_rich_man:
  ...     print "yabada"*4
  ...
  yabadayabadayabadayabada
  >>>

   

   

   
  עמוד ראשי
  הקדמה
  התקנה
  שימוש
  התחלה
  פונקציות
  זרימת התכנית
  טיפוסי נתונים
  זרימת התכנית - מתקדם
  תכנות מונחה עצמים
  מודולים
  כללי
  שלבי הפרויקט
  דוגמאות הרצה