מתקדם > תכנות מונחה עצמים > מאפייני מחלקה

מאפייני מחלקה

כבר ראינו שקיימים משתני מחלקה, שיכולים לקבל ערך שונה בכל אחד מהמופעים של המחלקה. פיתון תומכת גם במאפייני מחלקה (class attributes) – אלו הם משתנים השייכים למחלקה עצמה, בדומה למשתני מחלקה סטטיים בשפת C++. הגדרתם היא פשוטה – הם מוגדרים בתוך המחלקה באותה הזחה כמו מתודות, ומאותחלים בתהליך הגדרתם. ניתן לגשת אליהם ולשנות גם מתוך המחלקה וגם מבחוץ, כמו בדוגמה שלהלן:

>>> class counter:
...    
count = 0                    
...    
def __init__(self)
...    
    self.__class__.count += 1
...    

>>>
counter
<class __main__.counter at 010EAECC>

>>>
counter.count                    
0

>>>
c = counter()
>>>
c.count                          
1

>>>
counter.count
1

>>>
d = counter()                    
>>>
d.count
2

>>>
c.count
2

>>>
counter.count
2

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה