logo


פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת

ה Perl שאתם צריכים לדעת: פרק שני

בפרק הקודם בסדרה סקרנו את הבסיס של השפה החזקה אך לעיתים מפחידה שלנו. עכשיו כשאנו מכירים את הבסיס, הגיע הזמן שנתחיל להתקדם. בפרק זה, נשלים את המבט שלנו על הבסיס של Perl ואז נעבור ישירות לשימוש ב Perl לביצוע פעולות על/עם עמודי רשת תוך שימוש במודול CGI. כפרויקט ראשוני, נבנה יומן רישום פשוט, ונדמה בדיקה ואישור של טופס, תוך ניתוח משתנים שונים, ויצירת כמה הפניות. המאמר מניח שיש לך ידע בסיסי ב Perl, כגון: משתנים, משפטי תנאי, לולאות, ופונקציות.

תוכן:

התאמת מחרוזות ב Perl ביטויים רגולריים

CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl

הערות בקשר להרצת CGI

CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: קלט

CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: פלט

בדיקת טפסים

יומן רישום

מבט על משתנים סביבתיים

מעקף: הפניה מחדש (redirection)

סיכום

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
התאמת מחרוזות ב Perl ביטויים רגולריים  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl  
הערות בקשר להרצת CGI  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: קלט  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: פלט  
בדיקת טפסים  
יומן רישום  
מבט על משתנים סביבתיים  
מעקף: הפניה מחדש (redirection)  
סיכום  
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl