logo


פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת

סיכום

כמו שראיתם, בפרק זה התקדמנו צעד גדול קדימה ולמדנו על אובייקט ה CGI ב Perl, על סמך הבסיס שפיתחנו בפרק הראשון. אל תחשבו שבזאת סיימנו את סקירתנו, למעשה אנו עוברים מייד ליכולת חשובה אחרת של אובייקט ה CGI, האפשרות לזכירת מצב במעבר בעמוד רשת אחד למשנהו, עם או בלי עזרתם של ה"עוגיות" (cookies). תכונה זו היינה קריטית באתרים בהם ישנה אינטראקציה עם המשתמש בטווח של מספר עמודים, כמו אתרי קניות (שימוש בעגלת קניות).

מקורות נוספים:

מעקף: הפניה מחדש
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
התאמת מחרוזות ב Perl ביטויים רגולריים  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl  
הערות בקשר להרצת CGI  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: קלט  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: פלט  
בדיקת טפסים  
יומן רישום  
מבט על משתנים סביבתיים  
מעקף: הפניה מחדש (redirection)  
סיכום  
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl