logo


פרק ראשון: ה Perl שאתם צריכים לדעת

טבלה 2. אופרטורים של השוואה בשפת Perl

דוגמא

תאור

שם

 
30<20 תוצאה שקר

בודקת האם ערך שמאלי גדול מערך ימני

גדול מ (מתמטית)

<
30>20 תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי קטן מימני

קטן מ(מתמטית)

>
20=<30 תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי גדול או שווה לערך ימני

גדול שווה מ(מתמטית)

=<
20=>20 תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי קטן או שווה לערך ימני

קטן שווה מ(מתמטית)

=>
20==30 תוצאה שקר

בודקת האם ערך שמאלי שווה לערך ימני

שווה ל(מתמטית)

==
20=!30 תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי לא שווה לערך ימני

לא שווה ל(מתמטית)

=!
"fat" gt "hat" תוצאה שקר

בודקת האם ערך שמאלי נמצא בא.ב אחרי ערך ימני

גדול מ (מחרוזות)

gt
"fat" lt "hat" תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי נמצא בא.ב לפני ערך ימני

קטן מ (מחרוזות)

lt
"pat" ge "pat" תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי שווה או נמצא בא.ב אחרי ערך ימני

גדול שווה ל (מחרוזות)

ge
"sat" le "pat" תוצאה שקר

בודקת האם ערך שמאלי שווה או נמצא בא.ב לפני ערך ימני

קטן שווה ל (מחרוזות)

le
"bob" eq "bob1" תוצאה שקר

בודקת האם ערך שמאלי שווה בדיוק לערך ימני

שווה ל (מחרוזות)

eq
"bob" ne "bob1" תוצאה אמת

בודקת האם ערך שמאלי לא שווה לחלוטין לערך ימני

לא שווה ל (מחרוזות)

ne

השוואת סקלרים :Perl משתני
תוכן עניינים
רשומות, ובשם נוסף מערכים :Perl משתני

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
מי מפחד מ Perl  
התקנת Perl  
הרצת תוכניות Perl  
משתנים ב Perl : סקלרים  
אופרטורים בסיסיים ב Perl  
משתני Perl: השוואת סקלרים  
אופרטורים של השוואה ב Perl  
משתני Perl: רשומות (ובשם נוסף: מערכים)  
משתני Perl: טבלאות האש  
פונקציות ב Perl  
זרימת תוכניות ב Perl  
סיכום  
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl