(SQL) פרק ז - שפת שאילתות מובנות
  כללי
  (SQL) מבוא ל-"שפת שאילתות מובנית"
  יתרונות "שפת שאילתות מובנית"
  (DML) שפת מניפולציית מידע
     שימוש בפקודת השליפה (Select) -   
     תנאי חיפוש (Where) -     
     ציון העמודות לשליפה -     
     מחיקת שורות כפולות (Distinct) -     
     פיסקת קיבוץ (Group by) -     
     פיסקת Having -     
     פיסקת Order by -     
     שימוש בשפת מניפולציית מידע (DML) על-מנת לשנות מידע בטבלה -   
     פקודת הוספה (Insert) -   
     פקודת עדכון (Update) -   
     פקודת מחיקה (Delete) -   
  מנתח השאילתות

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת