פרק ו - כלי השרת
  כללי
  כלים חלונאיים
     מנתח השאילתות -   
     שרות רשת לקוח -   
     פרופיילר -   
     מפקח הביצועים -   
     MS DTC לוח הבקרה המנהלי של -   
  (Command Line Tools) כלי שורת פקודה
     שירותי osql ן- isql -   
     שירותי Makepipe ן- Readpipe -   
     הפעלת SQL Server מתוך שורת הפקודה -   

  פרקים
  מבוא
  ניהול השרת
  אבטחה
  גיבוי והתאוששות
  קונפיגורציה ואופטימיזציה
  כלים
  שפת שאילתות מובנות
  יצוא/יבוא מידע
  נספחים
  התקנת השרת
  מילון מונחים
  מאמרים נבחרים
  מידע נוסף ברשת