Cellular structure

 

בתחילת הדרך מבנה הרשת היה מגושם ופשוט מאוד. השרות היה מוגבל לאזור מסוים שלרוב היה די בו במשדר אחד, או כמה בודדים במספר ערוצים. אזור הכיסוי נקרא cell ומכאן אגב מקור השם תקשורת סלולרית. התא או בעצם גודל הרשת נקבע על פי עוצמת המשדר. א"א היה ליצור קישור בין שני תאים שונים מאחר ולא היה שום מיתוג ביניהם. כמו כן היה חשוב לבחור בזהירות את תדרי השידור והקליטה כדי שלא תהיה הפרעה למערכות אחרות ומהן. החיסרון בשיטה זו ברור, מאחר וקבוצה קטנה של תדרים שימשה לכיסוי אזור עצום. עוצמת השידור של המשדרים הייתה כל כך חזקה, כך שהתדרים בהם השתמשו לא ניתנו לשימוש חוזר למרחק של מאות ק"מ. אז אמנם לא היו הרבה מוביילים, אך היום עם הוזלת עלות החומרה ועוד גורמים נוספים שהביאו לריבוי המנויים זו כבר בעיה רצינית, ולכן התחילו לחשוב על רעיונות אחרים. האפשרות להקצות יותר תדרים לא באה בחשבון, כי צריכים אותם גם לדברים אחרים. הרעיון שהתקבל הוא לפצל את אותו התדר בין מספר תאים, וכך נולד המבנה הסלולרי שצריך לקיים מספר תנאים:

  1. שימוש חוזר בתדרים יעשה בתבנית מסוימת כדי להקטין את ההפרעה בין התחנות המשתמשות באותו ערוץ.
  2. עוצמת השידור בכל תא תוגבל ע"מ להקטין את ההפרעה בין התחנות.
  3. יעשה שימוש רב יותר בפילטרים בצד המקבל.

נושאים:
עמוד הפתיחה
מבוא
רקע היסטורי
שקפים
CELLULAR STRUCTURE
מערכת GSM
שקפים
גישה מרובה ומבנה הערוץ
תכנון הרשת
ארכיטקטורת המערכת
הליכי שימוש ברשת
SECURITY PARAMETERS
מערכת CDMA
רקע קצר
על המערכת
ויזואליזציה של CDMA
טכנולוגיית CDMA
מערכת WCDMA
על המערכת
ארכיטקטורת המערכת
מערכת TDMA
על המערכת
טכנולוגיית TDMA
מערכת אנלוג
על המערכת
שימושי FDMA
השוואת טכנולוגיות
עמוד הפתיחה | מבוא | רקע היסטורי | מערכת GSM | מערכת CDMA | מערכת WCDMA | מערכת TDMA | מערכת אנלוג      
Copyright © 2001