2.4.1 ישות פנימית
2.4.2 DTD - NOTATION

ישויות משמשות מעין קיצור דרך לטקסט נפוץ. ישות יכולה להיות ישות פנימית או חיצונית. ישות פנימית מוגדרת במסמך עצמו . ישות חיצונית מוגדרת במקום אחר ברשת.

2.4.1 ישות פנימית

<!ENTITY entity_name "value">

במסמך ה-DTD :

<!ENTITY author "Bill Gates ">
<!ENTITY newspaper "Times.">

בקובץ ה -XML

 
<author >&writer; , &newspaper;</author >

 

ישות חיצונית

 
<!ENTITY entity_name SYSTEM "URL/URI">

 

במסמך ה-DTD :

<!ENTITY author "http://www.times.com/entities/entities.xml">
<!ENTITY newspaper "Times.">

בקובץ ה -XML

 
<author>&writer; , &company;</author>

2.4.2 DTD - NOTATION

NOTAION הוא קיצור לסוג קובץ . לדוגמה אם יש לי קובץ תמונה מסוג gif.והוא מוצג באמצעות תוכנת Imager.exe אזי אני אצהיר על gif כ-NOTATION שמפוענח ע"י Imager.

הצהרה על סוג הקובץ

 

<!NOTATION gif SYSTEM "Imager.exe">

 

הצהרה על הקובץ

 

<!ENTITY mypic SYSTEM "lassie.gif" NDATA gif>

 

 

מאפייני DTD
CSS