2.3.1 ההצהרה אודות מאפיינים
2.3.2 הצהרה של מאפיין
2.3.3 הצהרה של מאפיין בעל ברירת מחדל
2.3.4 הצהרה של מאפיין בעל ערך מרומז(IMPLIED)
2.3.5 הצהרה של מאפיין בעל ערך דרוש(REQUIRED)
2.3.6 הצהרה של מאפיין בעל ערך קבוע(FIXED)
2.3.7 הצהרה של מאפיין בעל מספר אפשרויות לערכים

2.3.1 ההצהרה אודות מאפיינים מתבצעת כדלהלן:

 

<!ATTLIST element_name attribute_name attribute_type default_value>


דוגמה :

במסמך ה-DTD
<!ATTLIST computer type CDATA "personal">


במסמך XML:
<computer type="personal" />


attribute_type (סוג המאפיין) יכול להיות מהסוגים הבאים:

 • CDATA- טקסט
 • ID - מזהה ייחודי
 • IDREF- מזהה ייחודי של אלמנט אחר
 • IDREFS - רשימת מזהים ייחודיים של מספר אלמנטים
 • NMTOKEN- שם XML חוקי
 • NMTOKENS - רשימת שמות XML חוקיים
 • ENTITY- ישות
 • ENTITIES - רשימת ישויות
 • NOTATION הערך הוא מציין

:xml הערך הוא ערך מוגדר מראש ב-XML

(|value2|value1..)- ערך מבין רשימת ערכים

default_value - יכול להיות אחד מהערכים הבאים:

value ערך ברירת המחדל

 • DEFAULT# חייבים לציין ערך למאפייןvalue
 • REQUIRED# לא חייבים לציין ערך למאפיין
 • IMPLIED# המאפיין איננו חובה וכן לא נקבע עבורו ערך ברירת מחדל
 • FIXED value# המאפיין יכול להופיע אך אם הוא מופיע יש לו ערך קבוע

2.3.2 הצהרה של מאפיין

ב-DTD

<!ELEMENT tv EMPTY>

<!ATTLIST tv price CDATA "100">
במסמך ה-XML
<tv price="100"></tv>


האלמנט tv מוגדר כאלמנט ריק בעל מאפיין price שערך ברירת המחדל שלו היא 100 אם לא מצויין אחרת.

2.3.3 הצהרה של מאפיין בעל ברירת מחדל

 
<!ATTLIST element_name attribute_name attribute_type "default_value>


ב-DTD
<!ATTLIST server ip CDATA "200.23.23.23">


במסמך ה-XML
<server ip="123.232.232.22></tv>

 

האלמנט server מוגדר כאלמנט בעל מאפיין ip מסוג CDATA שערך ברירת המחדל שלו הוא 200.23.23.23 בדוגמה שלנו הוא מקבל ערך אחר.אם לא היינו מציינים ערך הוא היה מקבל את ערך ברירת המחדל.

2.3.4 הצהרה של מאפיין בעל ערך מרומז(IMPLIED)

 
<!ATTLIST element-name attribute-name attribute-type #IMPLIED>


ב-DTD
<!ATTLIST tv price CDATA #IMPLIED>


במסמך ה-XML
<tv price="100"></tv>

 

האלמנט tv מוגדר כאלמנט ריק בעל מאפיין price שערך ברירת המחדל שלו היא .100 משתמשים בערך מרומז אם אין חובה לשים ערך במאפיין וגם אין ערך ברירת מחדל.

2.3.5 הצהרה של מאפיין בעל ערך דרוש(REQUIRED)

 
<!ATTLIST element-name attribute-name attribute-type #REQUIRED>


ב- DTD
<!ATTLIST manager name CDATA #REQUIRED>


במסמך ה-XML
<manager name="Al Bandy"></manager>

 

האלמנט manager מוגדר כאלמנט ריק בעל מאפיין name. אין ל name ערך ברירת מחדל אך חובה לתת לו ערך.

2.3.6 הצהרה של מאפיין בעל ערך קבוע(FIXED)

 
<!ATTLIST element-name attribute-name attribute-type #FIXED "value">


ב- DTD
<!ATTLIST manager name CDATA #FIXED "Al Bandy">

 

במסמך ה - XML
<manager></manager>

 

האלמנט manager מוגדר כאלמנט ריק בעל מאפיין name. נו ערך. אם מציינים ערך זוהי שגיאהיש ל name ערך קבוע ולכן לא צי

2.3.7 הצהרה של מאפיין בעל מספר אפשרויות לערכים

 
<<!ATTLIST element-name attribute-name (option1|option2|...)>


ב- DTD
<!ATTLIST singer name CDATA (madonna|cher) "cher">


במסמך ה-XML
<singer name="madonna"></singer>האלמנט singer מוגדר כאלמנט ריק בעל מאפיין name. ל -name יש שני ערכים אפשריים , וכאשר מציינים ערך הוא חייב להיות אחד משניהם בלבד.

 

הצהרה על אלמנטים במסמך DTD
ישויות DTD