הרחבות במודל הסטטי
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 5 | הרחבות במודל הסטטי ]   

המודל הסטטי- הרחבות

 

 


 <<Stereotype>>

 • דרך המאפשרת להרחיב כל אחד ממרכיבי המודל הסטטי

 • הרחבות אלו מייצגות בשלב העיצוב את המחלקות הבאות:

<<Actor>>

<<Interface>>

<<Abstract>>

<<Control>>

<<Policy>>

<<ועוד...>>

 

<<Stereotype>> ומחלקות מידע <<Entity>>

 • מחלקה המתארת מידע

 • מחלקה זו מזוהה בניתוח תחום המשתמש, ה-User Domain, עוברת "עיבוד" ו"הרחבה" בשלב הניתוח, ועידון נוסף בשלב העיצוב

 • מחלקות אלו יהוו את התשתית לבניית בסיס הנתונים, אליהן תהיה גישה במימוש האפליקציה

 

<<Stereotype>> ומחלקות ממשק <<Interface>>

 • מחלקה המייצגת את הממשקים הגלויים למחלקות המידע וה"אחרות"

 • היבט אחר- מחלקת ה- <<Interface>> מייצגת אילו שירותים ניתן לקבל ממחלקות ה"מידע" וה"אחרות" הקשורות לממשק

 • מחלקה אופיינית ב- <<Interface>> מייצגת את המסרים אותם רואה הצרכן, ואחראית למסרים לצורך ניהול ה- USE CASE (טרנסקציה)

    <<Interface>> ו- <<Actor>>
 • <<Interface>> מייצג אתחול של USE CASE אחד, ואליו קשור בד"כ אובייקט  <<Actor>>

 • המדד לאובייקט  <<Interface>> טוב, היא מידת היכולת לנתק או לנטרל אותו מהשינויים באפליקציה

 • אתחול  (Trigger) או<<Actor>>   יכול להיות גם אמצעי מחשוב, ה-  <<Interface>> חייב להגיב בהתאמה

   

<<Stereotype>> ומחלקות ניהול <<Control>>

 • אחת הבעיות בעיצוב מונחה אובייקטים, היא הענקת אחריות ניהול למחלקת ה"מידע"

 • רצוי שיהיה מרכיב במערכת אשר ינהל את אירועי המערכת וזה תפקידו של ה- Controller

 • ה- Controller (מיוצג כ- <<Control>>) יפקח על ביצוע ה- USE CASE ולעיתים "יאציל" סמכויות ניהול למחלקות מידע (<<Entity>>) ול"אחרות"

 • פתרון אפשרי לסוגיית סמכויות הניהול- חלוקה אפשרית של סמכויות הניהול וסמכויות הביצוע, בדרך של הקצאת פעילויות למחלקות המידע  (<<Entity>>) וסמכויות ניהול למחלקות המנהלות (<<Control>>)

   

<<Stereotype>> ומחלקות מדיניות <<Policy>>

 • מחלקות באפיון זה, נובעות מהמגמה להפרדה בין המחלקות המייצגות מדיניות לבין אלו של ה"מידע"

 • הפרדה זו מאפשרת שמירה עי העיקרון, לפיו מחלקות ה"מידע" אינן חייבות לעבור שינוי, עם כל שינוי של מדיניות

 • לדוגמא, שינוי מדיניות לגבי לקוחות או לגבי חשבונות בנק וכו' , לא בהכרח גורר אחריו שינוי במחלקות ה"מידע" או בגישה אליהן 

 

<<Stereotype>> ומחלקות מנהל גישה <<Shared Objects>>

 • המחלקה מייצגת גישה אחידה אל בסיס הנתונים, ומכילה את קוד ה- SQL, בהתאמה למחלקות המידע

 • ניתן להטיל מחלקה זו לנהל גם את סדר ביצוע הגישות אל בסיס הנתונים

 

<<Stereotype>> ומחלקות מנהל הודעות <<Messages >>

 • ניתן להגדיר את מנהל ההודעות כ"נתב" למחלקות, המבקשות ממנו שירות זה

 • הצעד הראשון- "הרשמה" אצל המנהל

 • הצעד הבא- מנהל ההודעות מקבל מסר, וזה "מפיץ" אותו למחלקות, בהתאמה לסוג המסר

 • יכולות להיות מוגדרות בקשות זהות לקבלת הודעות ממחלקות שונות

 


קשירות בין מחלקות- עקרונות

 

צימוד Coupling

 • הגדרה- רמת ה"אי תלות" בין מרכיבים

 • העיקרון המנחה- תלות מינימאלית

 • התוצאה- שינויים אשר באופן טבעי מתרחשים במערכת, השפעתם ברמה ה"מקומית"

 • השאיפה- קשירות מינימליסטית בין מחלקות וצמצום תגובת שרשרת

 • אילוץ- לא ניתן לממש אי תלות מוחלטת, מאחר וגישת האובייקטים בעיקרון מייצגת קשירות ושיתוף

 

"מי צריך לדעת"?

 • זהו אחד העקרונות המייצג קשירות בין מחלקות, בדומה לקשירות בעולם האמיתי

 • כמו בחיים, הקשר צריך להיות בין אלו שחייבים לדעת האחד אודות השני, במגמה לבצע את תפקידם

 

גיבוש חזק Strong Cohesion

 • הגדרה- חלוקה "הגיונית" של הפעילויות במערכת, במסגרת המחלקות השונות

 • העיקרון המנחה- מיקוד פעילויות אשר להן זיקה מרבית משותפת במחלקה- Strong Cohesion

 • התוצאה- מחלקות כיחידות פיתוח "ברות שליטה" ושינויים בנושא ייחודי במערכת, ברמה "מקומית"

 • אילוץ- לא ניתן לממש זיקה משותפת מוחלטת, מאחר וגישה זו נוגדת את עיקרון האצלת הסמכויות

 • עיקרון ה- Strong Cohesion מחייב האצלת סמכויות למחלקות אחרות, כפי שמוצג בדוגמא, המגמה לקבל "יחידות" ברות שליטה

 • מן הראוי להגדיר במקרה של פתיחת מופע חדש <<New>>) ) שתי מחלקות נפרדות וקשורות ביניהן- האחת הכוללת את המידע לפתיחת המופע החדש, והאחרת אשר במסגרתה ניבנה המופע החדש

 


מבנה הורשה (Inheritance)

 

 • הרחבות נוספות בהיבט ההורשה

-        מחלקה מופשטת

-        מימוש הורשה

-        פולימורפיזם

-        אילוצים והכלה

 

הורשה- העיקרון

G. Booch: " ...הורשה מייצגת "מנגנון" הפעלה בין מחלקות, כאשר מחלקה אחת, ה- Super Class, משתפת בנתונים או בפעילויות מחלקות אחרות, הן ה- Sub Classes... "

" ...לכל מופע במחלקות ה"ייחודיות" יש תכונות נוספות משל עצמן..."

 • בעיקרון, מסר הוא בקשת שירות הנשלחת למחלקה "מקבלת"

 • במחלקה המקבלת את המסר, מופעל ה- Method המבוקש בהתאמה

 • אם במחלקה המקבלת לא קיים ה- Method, מועבר המסר למחלקה ברמה עליונה יותר במבנה ההורשה עד למצאו

 

הורשה- סוגי מחלקות

 • מחלקה "מופשטת" <<Abstract>> אינה יודעת, או אין ביכולתה ליצור אובייקטים

 • לחילופין, מחלקה אשר יש ביכולתה ליצור אובייקטים מוגדרת מחלקה "קונקרטית" <<Concrete>>

 • בשלב האפיון קיימת נטייה לעסוק ב"עולם האמיתי" ואז יש להניח מוגדרות המחלקות ה"קונקרטיות"

 • בשלב העיצוב עיקר העיסוק במימוש, לרבות הגדרת אלגוריתמים, ואז יש להניח מוגדרות המחלקות ה"מופשטות"

 

פולימורפיזם- Polymorphism

 • הגדרה- יכולת אובייקטים מתתי מחלקות- Sub Classes, תחת מחלקת-על Super Class משותפת, להעניק שירותים בתגובה לאותו מסר, כל אובייקט בדרכו שלו

 • המימוש- במקרה זה לא יועבר המסר כלפי מעלה במנה ההורשה

 • המשמעות- ניתן ל"החליף" את ה- Method במסגרת תתי המחלקות- Overriding

 

הורשה- סוגי פעילויות

 • לסוגי המחלקות השונות יכולות להיות "פעילויות קונקרטיות" או "פעילויות מופשטות"

 • פעילות מופשטת- מחויבת במימוש במסגרת תתי המחלקות, קיימת רק במחלקה "מופשטת", חייבת להיות רב-צורתית- Polymorphic

 • פעילות קונקרטית- ניתנת למימוש רק במסגרת המחלקה בה היא מוגדרת, לרבות מחלקה "מופשטת", אך יכולה להיות "מוחלפת"- Overriding, בתתי המחלקות

 

הורשה- אילוצים והכלה

 • ניתן לתאר אילוצים- Constrains , במבנה עץ ההורשה

אפיונים:

 • {Disjoint} מייצג הורשה יחידנית

 • {Overlapping} מייצג הורשה מרובה

 • {Complete} הגדרה שלמה של תתי מחלקות

 • {Incomplete} הגדרה לא שלמה של תתי מחלקות

 


נראות Visibility

 • לכל מחלקה יש תכונות (מאפיינים ופעילויות), "ציבורי"- Public ו/או "פרטי"-  Privateו/או חסוי- Protected

 • התכונה "ציבורי" ניתנת לגישה לכל אחת מהמחלקות- סימול (+)

 • התכונה "חסוי" ניתנת לגישה ע"י תתי המחלקות, ה- Sub Classes- סימול (#)

 • התכונה "פרטי" ניתנת לגישה רק מתוך המחלקה עצמה- סימול (-)

 

 

לסעיף הבא- הרחבות במודל הדינאמי...

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]