ראשי >> יסודות התכנות >> שימוש בחלון הקוד
מפת הפרק:

3.3 שימוש בחלון הקוד

3.3.1 השלמת קוד אוטומאטית
3.3.2 כללי קידוד בסיסיים
3.3.3 קריאת שמות מוסכמת ב Visual Basic

עורך הקוד של Visual Basic הוא חלון איפה שהנך כותב את רוב הקוד. זה כמו מעבד תמלילים משוכלל עם מספר תכונות שמקלות על כתיבת הקוד. חלון עורך הקוד מוצג בתמונה 5.4.

תמונה 3.4 חלון עורך הקוד

מכיון שהנך עובד עם קוד Visual Basic במודולים, חלון עורך קוד נפר נפתח עבור כל מודול שאתה בוחר מתור סייר הפרוייקט. הקוד בתוך המודול מחולק לחלקים נפרדים עבור כל אובייקט המוכל במודול.החלפה בין החלקים מושגת בשימוש תיבת הרשימה לאובייקט. במודול טופס הרשימה מכילה חלק כללי, חלק לטופס עצמו, וחלק עבור כל פקד המוכל בטופס. עבור כל מודול מחלקה הרשימה מכילה חלק כללי, וחלק מחלקתי; במודולים סטנדרטים רק החלק הכללי מוצג.

כל חלק של קוד יכול להכיל כמה פרוצדורות שונות, שניתן לגשת אליהן ע"י תיבת רשימת הפרוצדורות. רשימת הפרוצדורות עבור מודול טופס מכיל חלק נפרד עבור כל פרוצדורת אירוע של טופס או פקד. לדוגמא רשימת פרוצדורות עבוד פקד התוית מכיל בין השאר חלקים של שינוי, הקלקה, הקלקה-כפולה. ברשימות מודולי מחלקות יש רק פרוצדורות אירועים עבור המחלקה עצמה - איתחול וסיום. ברשימות מודולים סטנדרטיים אין שום פרוצדורות אירועים, מכיון שהם אינם תומכים באירועים.

רשימת הפרוצדורות לחלק של מודולמכיל בחירה אחת - חלק ההצהרות, היכן שהנך ממקם את משתני רמת המודול, הקבועים, הצהרות הDLL. כאשר הנך מוסיף פרוצדורה או פונקציה למודול שלך הם מוספות אוטומאטית לרשימת הפרוצדורות מתחת לחלק ההצהרות.

שתי תצוגות שונות לקוד זמינות בחלון עריכת הקוד. הנך יכול לבחור להציג פרוצדורה אחת בכל פעם, או את כל הפרוצדורות המודול, כאשר בין אחת לשניה מפריד קו. ( כמוצג בתמונה 5.4). ע"מ להחליף בין שתי התצוגות, השתמש בכפתור בחירת תצוגה מצד שמאל למטה של חלון העריכה.

השלמת קוד אוטומאטית

Visual Basic מקל על כתיבת הקוד עם תכונות מילוי אוומאטיות של הצהרות, מאפיינים, וארגומנטים. כאשר הנך מכניס קוד העורך מציג רשימות של אפשרויות מתאימות, תבניות של הצהרות או פונצקציות, ואף ערכים.

כאשר הנך מכניס את שם הפקד לקודת תכונת רשימת החברים האוטומאטית מציגה לך רשימה של מאפיינים זמינים לפקד (תמונה 5.5). הקלד את תחילת שם המאפיין והוא יבחר מתוך הרשימהף מקש הTAB ישלים את ההקלדה בשבילך. אפשרות זו יעילה כאשר אינך בטוח אילו מאפיינים זמינים לפקד. אפילו אם תבחר לא להשמיש תכונה זו, תמיד תוכל לגשת אליה ע"י צירוף CTRL+J.

תמונה 3.5 תכונת רשימת חברים אוטומאטית

תכונת מידע אוטומטי מהיר מציג תחביר פקודות ופונקציות (תמונה 5.6). כאשר נהך מקליד שם של פקןדה קבילה או פונקציה התחביר מוצג מיידית מתחת לשורה הנוכחית, על ארגומנט ראשון מובלט. לאחר שהקלדת את ארגומנט הראשון, האורגומנט השני מובלט, וכן הלאה. מידע אוטומטי מהיר יוצג גם ע"י צירוף CTRL+I.

תמונה 3.6 מידע אוטומטי מהיר

סימניות

ניתן להשתמש בסימניות לסימון של קוד בעורך הקוד כך שניתן בקלות לחזור לשורת הקוד. את פקודות הקישור לסימניות לטיול בהם זמינים בתפריט "עריכה"-"סימניות", או סרגל הכלים.

כללי קידוד בסיסיים

פסקה הבאה מציגה מידע על טכניקות כתיבת קוד, כולל פירוק וצירוף שורות קוד, הוספת הערות , שימוש מספרים בקוד, ומוסכמות קביעת שמות ב Visual Basic.

פירוק פקודה אחת לכמה שורות

ניתן לפרק פקודה ארוכה לכמה שורות בקוד ע"י שימוש בתו מסוים ("_"), שימוש בתו זה מקל על קריאת התוכנית במסך או בהדפסה. הקוד הבא מפורק ל3 שורות ע"י "_":

Data1.RecordSource = _ "SELECT * FROM Titles, Publishers" _ & "WHERE Publishers.PubId = Titles.PubID" _ & "AND Publishers.State = 'CA'"

לא ניתן לשלב "_" עם הערה באותה שורה. ישנם כמה הגבלות על מיקום ה"_".

שילוב פקודות בשורה אחת

בד"כ יש פקודת Visual Basic בשורה, ואין סימן סוף שורה. מכל מקום ניתן למקם 2 או יותר פקודות בשורה ע"י הפרדה באמצעות (:) לדוגמא:

Text1.Text = "Hello" : Red = 255 :
Text1.BackColor = Red

מתוך כוונה שהקוד שלך יהיה יותר קריא עדיף למקם כל פקודה או הצהרה בשורה נפרדת.

הוספת הערות לקוד

כאשר הנך קורא את בקוד במדריך זה, הנך נתקל בסימני הערות(') . סימן זה אומר ש Visual Basic מתעלם מהמילים שבאות אחריו. מילים אלו חשובות למתכנת ולמפתח לתיעוד ולתחזוקהת הקוד.


Text1.Text = "Hi!" ' Place friendly greeting in text box.

הערות יכולות לבוא באותה שורת פקודה או לתפוס אפילו שורה שלמה. שתי האפשרויות מודגמות בקוד. זכור שבהערה לא ניתן להשתמש ב"_".

הבנת שיטות המספור

רב המספרים במסמך זה הם דצימאליים (עשרוניים - בסיס 10). אך לפעמים נח יותר להשתמש במספרים הקסדצימאליים (הקס =6 דצי = 10 : בסיס 16) או אוקטאליים (בסיס 8). Visual Basic המספרים מיוצגים בצורה הקסדצימאלית ע"י קידומת &H ואוקטאלי &O. הטבלה הבאה מראה את אותם מספרים בבסיסים השונים: עשרוני אוקטלי הקסדצימאלי 9 &O11 &H9 15 &O17 &HF 16 &O20 &H10 20 &O24 &H14 255 &O377 &HFF

בדרך כלל אינך צריך ללמוד את המספר ההקסדצימאלי או האוקטלי בעצמך, בגלל שהמחשב יכול לעבוד עם מספרים בכל שיטה. מכל מקום כמה מספרים מסייעים בעצמם למשימות נפוצות, כגון שימוש במספרים הקסדצימלים לקבוע פרמטרי מסך או בקרת צבעים.

קריאת שמות מוסכמת ב Visual Basic

בזמן כתיבת קוד Visual Basic , הנך מגדיר וקורא בשמות להרבה פרטים - פונקציות, פרוצדורות משתנים, קבועים, וכו'. השמות שלהם חייבים לענות על הדרישות הבאות:
הם חייבים להתחיל באות.
הם אינם יכולים להכיל נקודות או תוי הצהרת טיפוסים.
הם אינם יכולים להיות ארוכים מ255 תוים. שמות הפקדים, טפסים, מחלקות ומודולים מוגבלים ל40 תוים.
הם אינם יכולים להיות זהים למילים שמורות.
מילה שמורה היא מילה ש Visual Basic משתמש כחלק מהשפה. זה כולל הצהרות מוגדרים מראש כ IF או LOOP, פונקציות כ LEN או ABS, ואופרטורים כ OR וMOD.

הטפסים או הפקדים שלך יכולים הליות בעלי שמות שהם מילים שמורות, לדוגמא פקד בשם LOOP. בקוד שלך אינך יכול להתייחס לפקד בדרך הרגילה, מכיון ש Visual Basic מניח שהנך מתכוון למילה השמורה LOOP. לדוגמא קוד זה אינו קביל:

Loop.Visible = True ' Causes an error.

ע"מ להתייחס לטופס או פקד בעל שם שהוא מילה שמורה, חובה לאפיין את זה ולהקיף זאת עם סוגריים מרובעים: [ ]. לדוגמא קוד זה הוא קוד קביל:

MyForm.Loop.Visible = True ' Qualified with the form name.
[Loop].Visible = True ' Square brackets also work.

ניתן להשתמש בסוגריים מרובעים הצורה זו בזמן התיחסות לטפסים ופקדים, אבל לא בזמן הצהרה על משתנים או פרוצדורות שם של מילה שמורה. ניתן להשתמש בסוגריים מרובעים כדי לאלץ את Visual Basic לקבל שמות המסופקים ע"י סוג אחר של ספריות שעומדות בסתירה למילים שמורות.

 

לפני שאתה מתחיל לכתוב קוד שימוש בחלון הקוד פרק 4