arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

מחיקת בסיסי נתונים, טבלאות ותצפיות

גם מחיקת טבלאות ובסיסי נתונים זהו דבר פשוט. אפשר להשתמש בכלי GUI או SQL . במקרה הראשון פשוט תבחר מהתפריט הראשי את בסיס הנתונים או הטבלה שברצונך למחוק, ותמחק אותה כמו שאתה עושה עם קובץ במערכת ניהול הקבצים.

ב- SQL , על מנת למחוק תשתמש בפקודות DELETE ו-DROP , בהתאם למה שברצונך למחוק ; בסיס נתונים שלם או רק טבלה בודדת. במקרה של מחיקת בסיס נתונים שלם תשתמש בפקודת DELETE :

DELETE DATABASE DATABASE_NAME;
   

הדוגמה הבאה תמחק את בסיס הנתונים MY_COMPANY :

DELETE DATABASE MY_COMPANY;
   

במקרה של טבלה תשתמש בפקודה DROP :

DROP TABLE TABLE_NAME;
   

כמו למשל בדוגמה הבאה:

DROP TABLE EMPLOYEES;
   

באופן כללי, כאשר אתה משתמש בפקודות DELETE ו DROP אתה פשוט מעדכן את מילון הנתונים שבמערכת ניהול בסיס הנתונים. מיותר יהיה לומר זאת , אך בכל זאת נזכיר… תהיה זהיר מאד עם מחיקות!

יצירת טבלאות
תוכן עניינים
הכנסת שינויים במבנה הטבלה


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->