arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

הכנסת שינויים במבנה הטבלה

לבסוף, כדאי שתדע שקיימת אפשרות להכניס שינויים בטבלה אחרי שזו כבר נוצרה, או ע"י שימוש בכלי GUI , או ע"י שימוש בפקודת SQL מיוחדת,ALTER :

ALTER TABLE TABLE_NAME
   DROP  COLUMN_NAME, COLUMN_NAME
   ADD  COLUMN_NAME DATA_TYPE, COLUMN_NAME DATA_TYPE
   RENAME COLUMN_NAME NEW NAME
   MODIFY COLUMN_NAME DATA_TYPE;

במקרה הבא נכניס שינויים בטבלה בשם EMPLOYEES ע"י מחיקת העמודה E_GENDER והוספת שורה E_ZIP שתקבל רק ערכי מספר שלם (integers) ושתהיה חייבת להתמלא עם הוספת כל עובד חדש לטבלה. נוסיף גם עמודה בשם E_MIDDLE_INIT שתקבל אות בודדת כערך.

ALTER TABLE EMPLOYEES 
   DROP E_GENDER
   ADD  E_ZIP INTEGER NOT NULL, 
      E_MIDDLE_INIT CHAR (1);


מחיקת בסיסי נתונים, טבלאות ותצפיות
תוכן עניינים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->