arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

שליפת נתונים

כעת נראה איך אפשר לשלוף מידע ממסד נתונים. לצורך זה ב-SQL קיימת פקודת “SELECT – FROM” .באופן כללי הפקודה נראית כך:


SELECT column_name 
FROM table_name;
   

תחילה יש לשים לב למספר דברים במבנה של פקודת SQL זו, שיעזרו לנו בהמשך להבין את הצורות השונות של פקודות SQL. קודם כל שים לב לכך, שהפקודה מסתיימת בנקודה פסיק (;). כמו השפה האנגלית, או כל שפה אחרת, SQL דורשת פיסוק מסיים על מנת שבסיס הנתונים של SQL ידע, שסיימנו לדבר אליו. במקרה זה נקודה פסיק (;) ממלאים אותו תפקיד כמו הנקודה (.) בשפה האנגלית. שנית, הפקודה משתרעת על פני כמה שורות. עובדה זו היא יותר מוסכמה מאשר הכרח. כמו ה-HTML, SQL מתעלמת מרווחים בפקודה, כך שבאותה מידה יכלנו לכתוב SELECT column_name FROM table_name. אנחנו מפרקים את הפקודה למספר שורות כדי שתהיה קריאה יותר. ככל שפקודת SQL שלך תהפוכנה למסובכות יותר, תגלה שאם תשבור אותן לכמה בלוקים לפי המשמעות הלוגית, יהיה קל יותר לקרוא אותן. שלישית, שים לב לכך, שהשתמשנו באותיות גדולות לכתיבת מילות מפתח (כמו SELECT ו-FROM ). זה רעיון שימושי למרות שמרבית מישומי SQL אינם מבחינים בין אותיות גדולות לקטנות. ועכשיו נחזור לדוגמא. לו רצית לקבל את שמות כל העובדים מטבלת העובדים (EMPLOYEES) היה עליך להקליד:

SELECT EMP_NAME 
FROM EMPLOYEES;
   

במקרה של מסד נתונים לדוגמא, שעומד לרשותנו נקבל:

EMP_NAME
-------------
Lim Li Chuen
Lim Sing Yuen
Loo Soon Keat
-------------
    

מסד נתונים זה ישמש אותנו בכל הדוגמאות, לכן כדי לך להכיר את הטבלאות. אין צורך להגביל את עצמנו לעמודה בודדת, בשדה שם עמודה (column_name)  אפשר לתת רשימת שמות המופרדים בפסיק ביניהם. אם בנוסף לשם העובד רצית לקבל גם דיווח לגבי המשכורת שלו ומספר העובד שלו אפשר היה לכתוב:

SELECT EMP_NAME, EMP_NUMBER, EMP_SALARY 
FROM EMPLOYEES;
    

מסד הנתונים יחזיר:

EMP_NAME	EMP_NUMBER 	EMP_SALARY
------------------------------------------
Lim Li Chuen	001		90,000
Lim Sing Yuen	002		40,000
Loo Soon Keat	003		50,000
------------------------------------------
    

! שים לב, אם ציינת שם עמודה, שלא קיימת תקבל שגיאה.

תוכן עניינים
Wildcards arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->