arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

סוגי נתונים

אנו עומדים לדון בפרטיהן של שאילתות SQL . לפני שנעשה זאת, נציין דבר נוסף המאפיין את מבניהם של בסיסי נתונים שעובדים עם SQL . רובם מאכסנים את הנתונים שלהם לפי סוגי הנתונים. הגדרת סוגי נתונים מאפשרת לבסיס הנתונים להיות יעיל יותר, ומגינה על הטבלאות מפני נתונים שגויים. ישנם כמה סטנדרטים של סוגי נתונים:

סוג כינוי תיאור
CHARACTER CHAR שדות אלו מיועדים להכיל שורה של תווים. בד"כ לשדות אלו קיימת הגבלה על האורך המרבי של השורה, שמוגדרת בעת היווצרות הטבלה.
NUMERIC אין שדות אלו מכילים מספר, עם כמות מוגדרת של יחידות עשרוניות, וחזקה שבה צריך להכפיל את הערך. אלו מוגדרים בעת היווצרות הטבלה.
DECIMAL DEC כמו NUMERUC רק יותר מפורט.
INTEGER INT מקבל רק מספרים שלמים.
SMALLINT אין כמו INTEGER , אבל ערכם של מופעי נתון זה חייבים להיות קטנים מערכם של כל המופעים של INT באותה טבלה.
FLOAT אין מיועד לשברים.
DOUBLE PRECISION אין כמו FLOAT אבל עם אפשרות לדיוק של יותר ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

חשוב לציין שלא כל בסיסי הנתונים מממשים את כל הרשימה, ובבסיסי נתונים מסוימים קיימים סוגי נתונים נוספים, למשל לתאריכים או סימונים של מטבעות. בסיסי נתונים מסוימים יאפשרו קיום ערך NULL בתוך שדות מסוימים, למרות שערך זה איננו מתאים להגדרת סוג הנתונים של אותו שדה, בעוד שבסיסי נתונים אחרים לא יאפשרו זאת. בעתיד כשנתחיל להשתמש בסוגי הנתונים נרחיב את הדיבור עליהם. כרגע בואו נעבור לדוגמאות ממשיות של שימוש ב- SQL. בואו נתחבר לבסיס נתונים ונתחיל להציג לו שאילתות SQL .

יסודות שאילתת ה-SQL
תוכן עניינים
התחברות אל בסיס נתונים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->