arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

יסודות שאילתת ה-SQL

כפי שהסברנו בעבר, "שאילתה" זו בקשה מסודרת לנתונים מבסיס הנתונים. באופן כללי זה משפט כמו "תן לי את רשימת כל הלקוחות מטבלת ה-'לקוחות' שגרים בחיפה". או במילים פשוטות יותר שאילתה זו הצהרה פשוטה שמבקשת נתונים מבסיס הנתונים.

כמו בכל שפה המשפטים ב-SQL בנויים מ- נושא, נשוא, מושא, ולוואים. בואו נביט בהצהרה הקודמת. "הי, אתה, בסיס נתונים" זהו הנושא. "תן לי רשימה" זהו הנשוא (הפועל). המושא הוא "מטבלת ה-'לקוחות' ", והלוואי הוא "שגרים בחיפה". את הקוד נסביר מאוחר יותר, ורק נראה לך איך נראית ההצהרה הזו ב- SQL .


SELECT * FROM clients
WHERE city="Haifa"

SELECT זהו הפועל, "תן לי רשימה".
FROM clients זהו המושא, "מטבלת ה-'לקוחות' ".
WHERE city ="Haifa" זהו הלוואי, "שגרים בחיפה".

תצפיות
תוכן עניינים
סוגי נתונים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->