תמיכת דפדפן ב-CSS1 וב-CSS2

בדפים אלה תמצאו מידע על תמיכת הדפדפן עבור כל CSS1 ו-CSS2. כל המידע בנוגע לאילו דפדפנים השתמשנו וכיצד בחנו אותם נכנס לכאן.

Basic Concepts

 • Embedding a style sheet
 • Linking to a style sheet
 • @import
 • @media
 • @font-face
 • Comments
 • HTML Comment Tags
 • Specificity
 • Inheritance

Selectors

 • HTML element selectors
 • Class selectors
 • ID selectors
 • Contextual selectors
 • Link pseudo class selectors
 • Pseudo element selectors
 • first-line
 • first-letter
 • before
 • after
 • Selector groups
 • Dynamic pseudo class selectors
 • Language pseudo class selectors
 • Child selectors
 • First child selectors
 • Adjacent selectors
 • Attribute selectors
 • Row and column selectors

Text Properties

 • color
 • font-weight
 • font-family
 • font-size
 • font-size-adjust
 • font-variant
 • font-style
 • font-stretch
 • text-decoration
 • text-transform
 • text-shadow
 • letter-spacing
 • word-spacing
 • line-height
 • vertical-align
 • text-indent
 • text-align
 • direction
 • unicode-bidi

Background, border, margin and padding

 • background-color
 • background-image
 • background-attachment
 • background-repeat
 • background-position
 • background
 • border-width, border-top-width, border-left-width, border-bottom-width, border-right-width
 • border-color
 • border-style
 • border-top, border-left, border-bottom, border-right
 • border
 • margin, margin-top, margin-left, margin-bottom, margin-right
 • padding, padding-top, padding-left, padding-bottom, padding-right

Page layout properties

 • position
 • top
 • left
 • bottom
 • right
 • width
 • min-width
 • max-width
 • height
 • z-index
 • visibility
 • overflow
 • float
 • clear
 • clip

Element type properties

 • display
 • white-space
 • list-style-type
 • list-style-image
 • list-style-position
 • list-style
 • table-layout
 • border-collapse
 • border-spacing

User interface properties

 • cursor
 • outline
 • outline-width
 • outline-color
 • outline-style

Generated content

 • content
 • strings of text
 • URLs
 • keyword defined elements
 • the attr() function
 • quotes
 • counter
 • counters
 • counter-reset
 • counter-increment

Printing

 • @page
 • page
 • size
 • marks
 • margin, margin-top, margin-left, margin-bottom, margin-right
 • page-break-before
 • page-break-after
 • page-break-inside
 • orphans
 • widows

Values

 • Length values
 • Percentage values
 • Color Values
 • URL values
back to top