arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

Maximum & Minimum

האופרטורים MAX ו- MIN הם זוג כלים שימושיים נוספים המאפשרים לשלוף ערכים גבוליים מעמודה (אלפאנומרית). באופן כללי הפקודה נראית כך:

SELECT MAX (column_name)
FROM table_name
WHERE where_clause [optional];
		

ניקח לדוגמא מקרה שבו נרצה לשלוף את העובד עם המשכורת הגבוהה ביותר 

(מטבלת EMPLOYEES):


SELECT MAX (EMP_SALARY)
FROM EMPLOYEES;
		

במקרה זה נקבל את התוצאה הבאה:

MAX (EMP_SALARY)
----------------
90000
----------------
		

כמובן שאפשר להגדיר שם אחר לעמודה שנקבל בתשובה על ידי הקצאת הערך MAX או MIN לשם העמודה, כמו בדוגמא הבאה:

SELECT top_salary = MIN (EMP_SALARY)
FROM EMPLOYEES
WHERE EMP_COMMISSION = '20%';
		

התוצאה תהיה:

top_salary
----------------
40000
----------------
		


arrow ביצוע חישובים מתמטיים
תוכן עניינים
ספירת רשומות arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->