arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

ביצוע חישובים מתמטיים

לעיתים, יהיה שימושי לעבד את הנתונים המספריים שיוחזרו על ידי ביצוע פעולות מתמטיות בסיסיות. SQL מעמידה לרשותנו מגוון כלים למטרות אלה. הכלים הפשוטים ביותר לחישובים מתמטיים כוללים את האופרטורים הבאים: "+", "-", "*", "/".

החישובים הבסיסיים נעשים בדרך כלל בפסוקית SELECT וכוללים יצירת עמודה חדשה שתכיל את תוצאות החישובים. לדוגמא נרצה לחסר 1.00 ממחיר כל אחד מהמוצרים (שבטבלת PRODUCTS), להוסיף את המס ולהציג את התוצאה בעמודה וירטואלית בשם "REAL_PRICE".

אנחנו מכנים את העמודה שנקבל עמודה וירטואלית, משום שלמעשה לא תהיה שום עמודה בשם "REAL_PRICE" בטבלה שלנו. היא קיימת רק בזמן הצגת התשובה. וכן שים לב לכך שפעולות אריתמטיות ניתן לבצע רק על עמודות המכילות ערכים מספריים. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, זו העובדה שהחישובים כאן נשמעים לכללי קדימות הרגילים. למשל, מה שנמצא בתוך סוגריים מחושב לפני שזה מצורף למה שנמצא מחוץ לסוגריים.


SELECT P_NUM, 
       P_PRICE, 
       REAL_PRICE = (P_PRICE - 1.00) + 
		((P_PRICE - 1.00) * .07) 
FROM PRODUCTS;
		

נקבל:


P_NUM	P_PRICE		   REAL_PRICE
-------------------------------------
001		99.99	   105.92
002		865.99	   925.54
003		50.00	   52.43
-------------------------------------
		

כלי אריתמטי שימושי נוסף הוא האופרטור SUM שנועד לביצוע סיכום כולל לעמודה. הפורמט הבסיסי נראה כך:

SELECT SUM (column_name)
FROM table_name;
WHERE optional_where_clause;
		

למשל, כדי לקבל סכום של כל המוצרים, שעולים פחות מ- 100.00 אפשר לכתוב:

SELECT SUM (P_PRICE)
FROM PRODUCTS
WHERE P_PRICE < 100.00;
		

התוצאה תהיה:

SUM (P_PRICE)
-------
149.99
-------
		


arrow סדר לפי - Order by
תוכן עניינים
Maximum & Minimum arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->