arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

המודל הרשתי

במידה רבה המודל הרשתי עוצב על מנת לפתור את הבעיות שקיימות במודל ההיררכי. הוא אכן פותר את בעיית כפילויות הנתונים, באמצעות ייצוג קשרים ע"י קבוצות, ולא ע"י היררכיות. המודל נוצר במהלך כנס בנושא שפות של מערכות נתונים, שמינה קבוצת עבודה לחקר בסיסי נתונים ולעיצוב מודל חלופי למודל ההיררכי.

המודל הרשתי דומה מאד למודל ההיררכי. בעצם המודל ההיררכי הוא תת קבוצה של המודל הרשתי. במקום שימוש בעץ שבו לכל קודקוד רק הורה אחד, המודל הרשתי מציע קבוצה המאוגדת במבנה דמוי עץ, עם שינוי אחד: לבן מותרים כמה אבות. זאת אומרת העץ מוחלף בגרף. שינוי זה מאפשר למודל הרשתי לתמוך בקשרים מסוג רבים-לרבים. מבחינה ויזואלית, המודל הרשתי נראה כמו ההיררכי בזה שאפשר לראות בו סוג של עץ. במקרה של המודל הרשתי זהו יותר מבנה של מספר עצים בעלי ענפים משותפים. כך לבן יתכנו אבות רבים, ולאב בנים רבים.

למרות שהמודל הרשתי הוא שיפור גדול לעומת ההיררכי, הוא עדיין רחוק משלמות. הבעיה העיקרית היא הקושי ביישום ותחזוק המודל. רובם של ישומי המודל הרשתי מומשו על ידי מתכנתים מקצועיים, ולא משתמשים מן השורה. הצורך במודל פשוט שיהיה נגיש למשתמש רגיל נותר בעינו. על הצורך הזה עונה המודל היחסי, שאותו נציג בפרק הבא.

המודל ההיררכי
תוכן עניינים
המודל היחסי


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->