arrow

פרק 5 - נרמול מסדי נתונים

נרמול מסדי נתונים –חלק 6

הגדרה של צורה נורמלית מספר שלוש:

  1. הטבלה היא בצורה נורמלית שניה
  2. אין בה תלויות טרנזיטיביות (שבהן תכונה, שאיננה מפתח, תלויה בתכונה אחרת, שאיננה מפתח)

נוכל לצמצם את החיפוש שלנו לטבלת העובדים, (שהיא היחידה עם יותר מאחת תכונות שאינן מפתח). שם עובד לא תלוי לא בקטגוריית תשלום ולא בתשלום לשעה, אותו דבר לגבי קטגוריית תשלום, אבל התשלום לשעה תלוי בקטגוריית תשלום. לפיכך, כמו קודם נסיר אותו ונשים בטבלה נפרדת יחד עם התכונה, שבה הוא תלוי והיא תשמש כמפתח, כפי שרואים כאן:

טבלת Employee project

מספר פרויקט – מפתח ראשי
מספר עובד – מפתח ראשי

טבלת Employee

מספר עובד – מפתח ראשי
שם עובד
קטגוריית תשלום

טבלת Rate

קטגוריית תשלום – מפתח ראשי
תשלום לשעה

טבלת Project

מספר פרויקט – מפתח ראשי
שם פרויקט

טבלאות אלה הן בצורה נורמלית שלישית ומוכנות לישום. ישנן צורות נורמליות נוספות, כמו הצורה הנורמלית Boyce-Codd וצורה נורמלית רביעית, אבל משתמשים בהן לעיתים נדירות בישומים עסקיים. במרבית המקרים, טבלאות בצורה נורמלית שלישית כבר בצורות נורמליות אלה ממילא.

נרמול מסדי נתונים - חלק 5
תוכן עניינים
נרמול מסדי נתונים - חלק 7


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->