arrow

פרק 5 - נרמול מסדי נתונים

נרמול מסדי נתונים –חלק 4

נעבור שוב על הדוגמא הקודמת, אך הפעם ללא טבלאות נתונים שינחו אותנו. ככלות הכל, הרי כשאנו מעצבים מערכת עדיין אין לנו נתונים זמינים לבדיקה. הטבלאות נועדו להראות לך את ההשלכות של שמירת נתונים בטבלאות לא מנורמלות. בלעדיהן נוכל להתמקד בנושאי תלות, שהם המפתח לנרמול מסדי נתונים.

בהתחלה היה לנו מבנה נתונים הבא:

Project number מספר פרויקט
Project name שם הפרויקט
1-n Employee numbers מספרי עובד
1-n Employee names שמות עובדים
1-n Rate categories קטגוריות תשלום
1-n Hourly rates תשלומים לשעה

( n1- מציין שיש הרבה מופעים של שדה זה - זו קבוצה החוזרת על עצמה)

על מנת להתחיל בנרמול אנחנו עוברים מצורה נורמלית מספר אפס לצורה נורמלית מספר אחת.

הגדרה שלנו לצורה נורמלית מספר אחת:

  1. אין קבוצות החוזרות על עצמן
  2. כל תכונות מפתח מוגדרות
  3. כל התכונות תלויות במפתח ראשי

עד כה, אין לנו מפתחות ויש קבוצות חוזרות על עצמן. לכן, נסיר את הקבוצות החוזרות, נגדיר מפתח ראשי ונשאר עם:

טבלת Employee project

מספר פרויקט – מפתח ראשי
שם פרויקט
מספר עובד – מפתח ראשי
שם עובד
קטגוריית תשלום
תשלום לשעה

טבלה זו היא בצורה נורמלית מספר אחת.

נרמול מסדי נתונים - חלק 3
תוכן עניינים
נרמול מסדי נתונים - חלק 5


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->