arrow

SQL למסדי נתונים של CGI פרק 3 - ממשקי

צרוף כל החלקים

כעת, כשאנו מבינים מה אנחנו בונים, בואו נמשיך ונצרף את כל הכלים ואת כל החומר הגולמי.

כפי שכבר נאמר קודם, התהליך הזה יודגם בסביבת Windows 95. בחרנו להדגים על Windows כיוון, שאפילו אם אתה מפתח ב- UNIX, יש לך גישה ל- Windows, שם תוכל לבנות אתר נסיוני. כמובן, הכי סביר להניח, שאתה מפתח בסביבת Windows. 

בכל מקרה, כל מה שנדגים אפשר לבצע בכל סביבה (רק חבילות תוכנה תהינה שונות). לאורך הדרך ננסה להצביע היכן הדברים עלולים להיות מעט שונים.

arrow DBI API
תוכן עניינים
התקנת Perl arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->