arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

In

בדומה BETWEEN האופרטור IN משמש קיצור דרך לציון מספר רב של פרמטרים בפקודה אחת. בדרך כלל האופרטור IN מופיע בצורה הבאה:

SELECT column_name
FROM table_name
WHERE column_name IN ('value', 'value', value);
		

ההיפוך יראה כך:

SELECT column_name
FROM table_name
WHERE column_name NOT IN ('value', 'value', value);
		

כפי שבוודאי נחשת האופרטור IN עובד כמו שרשור של מספר OR-ים. רשימת ערכים המופרדים ביניהם בפסיק, מהווה קבוצת תנאים מתקבלים. בהתאם לזה, כדי לקבל את רשימת כל הלקוחות (CLIENTS) בעלי מיקוד 90031 או 90102 אפשר היה לשרשר כמה אופרטורים OR כפי שרואים בקטע הבא:

SELECT C_NAME, C_ZIP
FROM CLIENTS
WHERE C_ZIP = 90031 OR C_ZIP = 90102;
		

אבל אם נשתמש באופרטור IN נקבל:

SELECT C_NAME, C_ZIP
FROM CLIENTS
WHERE C_ZIP IN ('90031', '90102');
		

בשני המקרים נקבל את התוצאות הבאות:

C_NAME			C_ZIP
-------------------------------
Rick Tan		90031
Stephen Petersen	90102
-------------------------------
		


arrow Between
תוכן עניינים
Like arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->