arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

הוספת נתונים

כמובן, שרוב העבודה, שתעשה עם מסדי נתונים ברשת תהיה צפיה. לשם כך פקודות SELECT-FROM-WHERE תהינה מושלמות עבורך. למרות זאת, במקרים רבים תרצה גם שהמדפדפים יהיו מסוגלים לבצע שינוים במסד הנתונים שלך. לדוגמא: תרצה שהם יוסיפו את עצמם כתובתם ברשת לרשימת הכתובות.

הפעולה הבסיסית ביותר לשינוי מסד הנתונים היא פעולת INSERT המוסיפה שורה חדשה למסד הנתונים. דקדוק הפקודה:


INSERT INTO table_name (column_names)
VALUES (values);
  	

 למשל,  נרצה להוסיף עובד חדש לטבלת העובדים (EMPLOYEES), תוך שימוש ב:

INSERT INTO EMPLOYEES 
 (EMP_NUM, EMP_NAME, EMP_COMMISSION, EMP_SALARY)
VALUES 
 (004, 'Lee Eng Lock', '15%', 65000);  
		

כיוון שאנחנו מקצים ערכים לכל העמודות אין צורך לציין במפורש את שם העמודה. לפי כך הפקודה הבאה תתן את אותה התוצאה:

INSERT INTO EMPLOYEES 
VALUES 
	(004, 'Lee Eng Lock', '15%', 65000);
  	

כעת טבלת העובדים נראית כך:

EMPLOYEES Table
EMP_NUM EMP_NAME EMP_COMMISSION EMP_SALARY
001 Lim Li Chuen 10% 90000
002 Lim Sing Yuen 20% 40000
003 Loo Soon Keat 20% 50000
004 Lee Eng Lock 15% 65000

שים לב, כשאנו מבצעים פקודת INSERT , הנתון הנכנס צריך להיות מאותו טיפוס כמו שהוגדר עבור העמודה, אליה הוא נכנס. מסיבה זו מחרוזות תוים צריך לשים בין גרשיים בודדות. כמו כן, אם בשורה המוכנסת חלק מהעמודות לא הוגדרו (לא קיבלו נתון), המקום הריק ימולא ב-NULL. הסדר, שבו אתה מציין עמודות וערכים, חסר חשיבות, אבל אם אתה משנה את הסדר, עליך לציין את שם העמודה.

בנוסף, מאוד שימושי לזכור, שאין תפיסה של סדר חיצוני עבור טבלת SQL. כלומר, אין לדעת איזו שורה תאוכסן ראשונה או אחרונה בטבלה. לכן, צריך להזהר כשמקצים נתונים בעלי סדר שורות ייחודי.

לבסוף, דע שאפשר בקלות לכלול פקודת SELECT-FROM-WHERE 

בשדה ה- VALUE, כמו בדוגמא הבאה:


CREATE TABLE NEW_TABLE
  (EMP_NAME CHAR (20),
  CLIENT_NUM SMALLINT,
  PRODUCT_NUM SMALLINT);

INSERT INTO NEW_TABLE
  (EMP_NAME, CLIENT_NUM, PRODUCT_NUM)
  SELECT EMPLOYEES.EMP_NAME,
     SALES.C_NUM,
	 SALES.P_NUM
  FROM EMPLOYEES, SALES
  WHERE SALES.E_NUM = EMPLOYEES.EMP_NUM;
		

הטבלה שנקבל כתוצאה מכך:

NEW_TABLE Table
EMP_NAME CLIENT_NUM PRODUCT_NUM
Lim Li Chuen 002 001
Lim Sing Yuen 001 001
Lim Li Chuen 003 002


arrow תת שאילתות
תוכן עניינים
שינוי נתונים arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->