הנחיות SSI

 

כל הנחיות SSI הינן בתצורת הערות SGML בתוך מסמך HTML ולכן יראו בערך כך:

          <!--#command tag1="value1" tag2="value2" -->

 ישנן מספר פקודות אשר אתה יכול להשתמש בהן , כולל הפקודות הבאות:

המשמעות

הפקודה

נועד לשליטה על מספר אספקטים של ניתוח קובץ. להלן 2 תויות חוקיות

Config

שולט על איזו הודעת שגיאה תשלח בחזרה ללקוח אם התעוררה בעיה תוך כדי ניתוח המסמך. errmsg

מגדיר את הפורמט שהשרת ישתמש בו כאשר הוא מספק תאריכים. תצורות אלו עונות על הסטנדרטים הקבועים ב UNIX.

על כן <!--#config timefmt="%A,%B %d, %Y"--> יחזיר לנו משהו כגון:

      Friday, August 12 , 1999. .

תצורות שימושיות אחרות הינן:

%% - %

%a – קיצור שם של היום בשבוע (כגון TUE)

%A – שם מלא של היום בשבוע (כגון SUNDAY)

%w – מספר של היום בשבוע (שים לב כי יום ראשון נחשב מספר 0)

%b – קיצור שם של החודש (כגון MAR)

%B – שם מלא של החודש (כגון March)

%d – היום בחודש (01-31)

%e – היום בחודש (1-31)

%H – השעה ביום (00-23)

%I – השעה ביום (01-12)

%j – היום בשנה (001-366)

%M – דקות (00-59)

%p AM או PM

%S – שניות (00-61)

%ys – שתי הספרות האחרונות של השנה (00-99)

%Y – השנה (כגון 1999(

%Z – אזור הזמן (כגון PST)

-          timefmt מגדיר פורמט אשר השרת צריך להשתמש בו בעת הצגת גודלו של הקובץ.

Timefmt

מכניס טקסט ממסמך נפרד לתוך המסמך הנקרא. לדוגמא אם יש לך תפריט המופיע בכל דף ודף , במקום לכתוב את אותו קוד שוב ושוב ( ש:מה קורה אם עליך לבצע שינוי בתפריט? ת:עליך לקודד מחדש את כל המסמך שלך!) אתה יכול לכתוב מסמך HTML נפרד רק עבור התפריט ולהשתמש ב SSI על מנת לפנות אליו ממספר מקומות במסמך שלך. זה יראה משהו כזה:

<!--#include virtual="menu.html"--> , פקודת ה include מקבלת 2 תוויות :

-          virtual מגדיר מסלול (path) וירטואלי למסמך בשרת.

-          File מציין את שם המסלול (pathname) היחסי לספרייה הנוכחית.

Include

מדפיס את הערך של אחד מששת משתני ה  include המיוחדים:

-          DOCUMENT_NAME : שם הקובץ הנוכחי.

-          DOCUMENT_URI : המסלול הוירטואלי למסמך זה.

-          QUERY_STRING_UNESCAPED: הגירסא ללא תווי Escape של כל מחרוזת חיפוש אשר הלקוח שלח כולל כל תווי ה shell המיוחדים אשר מתחילים ב \.

-          DATE_LOCAL : התאריך הנוכחי , באזור הזמן הנוכחי (בהתאם לתצורה שנקבעה ע"י פרמטר timefmt בפקודת Config).

-          DATE_GMT : כמו DATE_LOCAL אבל במונחי זמן גריניץ.

-          LAST_MODIFIED : התאריך האחרון בו השתנה המסמך הנוכחי. (כמו השאר , בהתאם לפרמטר timefmt (.

שים לב כי כל התאריכים הינן בתצורה שנקבעה ע"י פרמטר timefmt בפקודת Config. כמו כן יש לשים לב כי התווית החוקית היחידה בפקודה זו היא var אשר ערכו הוא שם המשתנה אשר עליו ברצונך לבצע echo.

Echo
מדפיס את גודלו של הקובץ המצויין. התוויות החוקיות עבור פקודה זו הינן זהות לתוויות אשר השתמשנו בהן בפקודת include. התצורה של הפלט יכולה להקבע ע"י פרמטר sizefmt בפקודת Config.  Fsize
מדפיס את התאריך האחרון בו שונה קובץ מסויים. בהתאם לתצורה המוגדרת ע"י פרמטר timefmt אשר בפקודת Config. התוויות החוקיות עבור פקודה זו הינן זהות לתוויות אשר השתמשנו בהן בפקודת include.          Flastmod

מריץ פקודת shell נתונה או סקריפט CGI. תוויות חוקיות לפקודה זו:

-          cmd : יריץ את המחרוזת הנתונה כפקודה מתוך ה shell של מערכת ההפעלה אשר עליה רץ שרת ה WEB.

-          Cgi : יריץ את סקריפט ה CGI הנתון ויכליל את הפלט שלו.

Exec

לראשהדף

SSI(Server Side Includes)

המשך - SSI הנחיות