arrow

הכלי הגדלה (The Zoom Tool)

[Image69.gif]

הכלי הגדלה מאפשר לך להגדיל, לעשות זום על התמונה כדי לקבל מושג טוב יותר על הסידור האמיתי של הפיקסלים של הקטע עליו אתה עובד. יש פשוט להקיש על סמל ההגדלה ואז להקיש על האריג.

האריג יוגדל שלב אחד עבור כל הקשת העכבר. כך, אם תקיש פעמיים על האריג, התמונה תוגדל ביחס רוחב-גובה של 3 ל- 1.

[Image70.gif]

מצב ההגדלה רשום בשורת הכותרת של חלון האריג. כדי לחזור ליחס הגדלה של 1:1 יש להקיש לחיצה כפולה על סמל כלי ההגדלה בארגז הכלים או להשתמש בכפתור "הגדלה 1:1" שבפלטת האופציות.

[Image71.gif]

אל תתבלבל בין הגדלה לעלייה (Scaling). כשאתה מגדיל את התמונה, היא מוגדלת רק מנקודת המבט שלך. לא שינית את התמונה כלל. אם אתה מעתיק תמונה מוגדלת (zoomed), ומדביק אותה על אריג אחר, היא תודבק בגודל 1:1. אם אתה רוצה באמת לגרום לתמונה להיות גדולה יותר, עליך להשתמש ברכיב התפריט "תמונה" (Image), ולבחור אופציה 'אפקטים > עלייה' (Effects > Scale).   בחירת דברים

תוכן העניינים

הכלי טפטפת העין (The Eye Dropper Tool)