arrow

הכלי גוון (The Toning Tool)

לכלי גוון יש שלושה מצבים 'התחמקות' (Dodge), 'בעירה' (Burn) ו- 'ספוג' (Sponge). 

[Image65.gif]

[Image66.gif]

הכלי 'התחמקות' מאפשר לך להבהיר את התמונה ע"י גרירת העכבר דרכה. כלי זה משקף את כלי ההתחמקות בצילום, שמאפשר לך לכסות חלקים מסוימים של נייר הצילום כך שהם פחות חשופים.

הכלי 'בעירה' עובד באופן הפוך מכלי ה- 'התחמקות'. כלי זה מאפשר לך להכהות חלקים מהאריג ע"י גרירת העכבר דרכם.

לבסוף, כלי ה- 'ספוג' מפחית את מידת הרוויה וקונטרסט (ניגודי גוונים).

[Image67.gif]הכלי טפטפת העין (The Eye Dropper Tool)

תוכן העניינים

הכלי מוקד (The Focus Tool)