arrow

הכלי מוקד (The Focus Tool)

הכלי מוקד הוא בעצם כלי בעל שני קצוות, שיש לו מצבים גם של טשטוש וגם של השחזה. מצב המוקד נקבע ע"י שימוש בפלטת האופציות של הכלי מוקד, והסמל שבארגז הכלים ייקבע ע"י המצב הזה.

[Image60.gif]

[Image61.gif]

 

הכלי טשטוש (The Blur Tool) מטשטש את התמונה ע"י צמצום ניגודי הצבע בין פיקסלים עוקבים. הכלי השחזה (The Sharpen Tool) הוא, להפך, מגדיל את הניגודים.

[Image63.jpg]               [Image64.jpg]

הצל המוטל נהיה מטושטש יותר ככל שמתרחקים מהחפץ. בתמונה הנ"ל יש שימוש בכלי טשטוש בכדי לקבל רוך מקסימלי לקראת קצה הצל.  הכלי גוון (The Toning Tool)

תוכן העניינים

הכלי כתם (The Smudge Tool)