arrow

שורת התפריט

שורת התפריטים של Photoshop עובדת כמו שורת התפריטים של כל אפליקציה סטנדרטית. כך, לדוגמא, פעולות "שמירה" (Save) ו"שמירה בשם" (Save as) יימצאו בתפריט "קובץ" (File), ו"העתק" (Copy) ו"הדבק" (Paste) יימצאו ב"עריכה" (Edit).

[Image6.gif]

באותו אופן, התפריט ב- Photoshopמציית לקיצורים של המקלדת הסטנדרטיים. כך, הקומבינציה F-ALT תאפשר גישה לתפריט "קובץ", והקומבינציה N-SHIFT F-ALT תאפשר גישה לאופציה "חדש" (New) בתפריט "קובץ".

בנוסף לכך, אם באפליקציה כלשהי יש לפריט מסוים מהתפריט אות אחת עם קו מתחתיה, אז ניתן לגשת לפריט זה ע"י שימוש במקש ALT יחד עם האות המודגשת. באופן דומה ישנה גישה לכל ברירה מהתפריט ע"י שימוש במקש ה-SHIFT יחד עם האות המודגשת. שימוש בקיצורי דרך של המקלדת יכול להאיץ את עבודתך באופן ניכר בגלל שאין צורך לנוות את העכבר על כל המסך.

כמוכן ישנם כמה פריטי תפריט לא סטנדרטיים, כמו “Mode”  ("אופן פעולה") ו-"Filter" ("מסנן"), ואלה יוסברו באופן פרטני מאוחר יותר.אריג הציור

תוכן העניינים

שטח העבודה של הPhotoshop