arrow

שטח העבודה של הPhotoshop-

כשתריץ Adobe Photoshop, הוא ייטען, יאותחל, ויראה את שטח העבודה שלך (הזיכרון המוקצה לעבודה). שטח העבודה מורכב מכמה רכיבים שתשתמש בהם ליצור את יצירות האמנות שלך.

באופן כללי ישנם ארבעה רכיבים בשטח העבודה שלך בהם תשתמש בזמן יצירת או התאמת גרפיקה. רכיבים אלה הם:

שורת תפריט menu bar  

אריג הציור drawing canvas  

ארגז הכלים - toolbox  

לוח הצבעים palettes  

 

התמונה הבאה מראה את כל אחת מהרכיבים הללו בדומה לאופן בו הם יופיעו על המסך שלך:

[Image5.gif]

במהלך מרבית הפרק הזה נלמד איך להשתמש בכלים אלה בכדי ליצור או לשנות גרפיקה.שורת התפריט

תוכן העניינים

מה Photoshop עושה?