arrow

הכלי שרביט הקסם (The Magic Wand Tool)

[Image75.jpg]

רצינו לבחור את השמלה מהדוגמא הנ"ל. הבחירה לאסו תהיה מעייפת וצורכת זמן. "שרביט הקסם" הוא הכלי הנבחר פה.

עם ההגדרות המתאימות, הכלי "שרביט הקסם" יכול לבחור שטח מורכב בעזרת הקשה יחידה. לאחר משחק עם הגדרות הסובלנות השונות, התקבל ההסדר הבא

[Image76.gif]

[Image77.jpg]

השמלה נבחרה, אבל ישנם שני עיגולים לבנים על הדוגמא הנ"ל. העיגול הקטן יותר מראה את "נקודת ההקשה". העיגול הגדול יותר זהו אזור קטן שהוחמץ ע"י בחירת "שרביט הקסם".

קביעה של סובלנות גבוהה כללה את אזור המושמט, אבל היא גם כללה חלק מהשיער. פתרון פשוט הוא להוסיף לבחירה את החלק הזה. החזק את מקש ה-SHIFT, ובחר את החלק המושמט עם כלי "שרביט הקסם".

[Image78.jpg]

ברגע שנבחרה השמלה, ניתן להחליפה בשמלה חדשה.הכלי הזזה (The Move Tool)

תוכן העניינים

הכלי לאסו (The Lasso Tool)