arrow

הכלי הדרגתיות (The Gradient Tool)

[Image49.gif]

הכלי הדרגתיות מאפשר לך להגדיר את הדרגתיות של הצבע. השימוש בו די פשוט יש לבחור את כלי ההדרגתיות מארגז הכלים, להקיש על האריג ולהקיף בגרירה את השטח אותו יש למלא עם ההדרגתיות.

[Image50.jpg]

נדון בכלי זה יותר בהרחבה בפרק הבא, לכן כעת נסה להכיר אותו באופן כללי.שינוי דברים על האריג

תוכן העניינים

הכלי דלי צבע (The Paint Bucket Tool)