arrow

שינוי דברים על האריג

כעת הגענו למצב שאנו פחות או יותר יכולים לצייר כל דבר. למדנו את הכלים העיקריים, שאתם מציירים. הגיע הזמן להתמקד בכמה כלים אחרים, נוסף על הפרוסים לפניך. כלים אלה משמשים לעריכה, המרה, “tweaking” או כל שינוי אחר של הדברים הנמצאים כבר על האריג. במילים אחרות, הם לא שמים צבע על האריג, אלא הם משפיעים על הצבע הקיים.

בפרט, נסתכל על הכלים מחק (Eraser), כתם (Smudge), פוקוס (מוקד - Focus), הגדלה (זום - Zoom)    וטפטפת העין (Eye-Dropper) . הכלי מחק (The Eraser Tool)

תוכן העניינים

הכלי שיפוע (The Gradient Tool)