arrow

הכלי מחק (The Eraser Tool)

[Image51.gif]

הכלי מחק הוא אינטואיטיבי במיוחד. הקש על סמל המחק ואז הקש על שטח באריג ומבלי לעזוב את כפתור העכבר, התחל לגרור את הסמן ע"ג האריג, והמחק ימחק.

[Image52.gif]

כמו לכלים רבים עליהם דיברנו עד כה, למחק יש אופציות רבות אותן ניתן לבחור כדי לשנות את אופן פעולת הכלי. וכרגיל, ניתן למצוא אופציות אלה בפלטת האופציות.

[Image53.gif]

האופציה הראשונה אותה יש לנסות היא תפריט סוג המחק (eraser type menu). אפשר לבחור מברשת צבע, מברשת אוויר, עפרון או גוש (Block). אופציות אלה משפיעות על האופן שבו המחק מוחק. התוצאה היא בדיוק לפי השמות, רק באופן הפוך.

[Image54.gif]

שים לב שבמברשת צבע יש שדה 'קצוות רטובים' שפועל כפי שתצפה מהברשת הצבע.

יש לך גם מחוון אטימות כדי לקבוע כמה מהאריג יש למחוק, וכלי דהייה אותו אתה מכיר, וכמו כן כפתור מחיקת תמונה שימחק את הפריט הנבחר לגמרי מהאריג.

[Image55.gif]הכלי כתם (The Smudge Tool)

תוכן העניינים

שינוי דברים על האריג