arrow

בחירת צבע

בחירת הצבע היא תהליך נחמד בפני עצמו ו-Photoshop   נותן לך גמישות כזו שבחירת צבע יכולה להיות משימה ברמת מתחילים, בינונית ומתקדמים.

לעת עתה נתמקד ביסודות של הצבע. בחירת צבע מצריכה בעיקר שתי החלטות: מה צריך להיות צבע האריג שלך ('צבע הרקע' בשפה מקצועית), ומה צריך להיות הצבע שתשתמש בו לציור ('צבע קדמה').

בחירת צבעי רקע וקדמה ממומשת בארגז הכלים. ליד התחתית של ארגז הכלים תראה ריבועים לצבעים. העליון הוא לצבע הקדמה, והאחורי הוא לצבע הרקע. שים לב שאתה יכול להפוך בקלות את צבע הקדמה לצבע הרקע ולהפך ע"י שימוש בחצי החלפה קטנים[Image15.gif].

[Image16.gif]

כדי לשנות צבע, יש להקיש על הריבוע אותו אתה רוצה לשנות. מיד לאחר מכן יופיע "דו-שיח בחירת צבע" (“Color Picker Dialog"):

[Image17.gif]

ניתן לבחור צבע ע"י הזזת הסמן אל מעל הצבע הרצוי ב- 'ריבוע בחירת צבע' (color chooser square) והקשה עליו. שים לב שבתמונה למעלה בחרנו בצבע התכלת. ניתן לראות את הגוון המדויק מודגש בתוך עיגול קטן בריבוע בחירת צבע. Image18.gif אם ברצונך לשנות את גוון הצבע, פשוט תקיש על מחוון מגוון הצבעים (color range slider), הנמצא מימין לריבוע בחירת הצבע. שים לב שהצבע המקורי שלך והצבע החדש שנבחר יהיו מוצגים ב"תיבת תצוגה מקדימה" (color preview box""), הנמצא מימין למחוון מגוון הצבעים. במקרה של התמונה הנ"ל הצבע הקודם היה סגול בהיר.

כמובן, משתמש מתקדם יכול להגדיר צבעים ע"י ערכי ה-RGB, HSB או CMYK. דיון מלא על האופנים השונים להגדיר צבעים על המחשב הוא מעבר לתחום של המדריך הזה, אבל למען האמת, אין צורך לדאוג לזה כל עוד אתה יכול להשתמש בריבוע בחירת צבע ובמחוון מגוון הצבעים.הגדרת המכחול

תוכן העניינים

ציור דברים על האריג