arrow

הכלי הגדלה (Zoom Tool)

[Image67.gif]

  הכלי הגדלה מאפשר לך לעבור לצילום מקרוב של שטח לשם עריכה מפורטת. עם כך יש לזכור שזו רק גרסה מוגזמת של התמונה שלך, ולא גרסה מוגדלת. אם תשמור את התמונה במצבה המוגדל היא לא תשמר גדולה אלא בגודלה המקורי. כדי להגדיל תמונה עליך לשנות את גודלה (Resize).

[Image68.gif]

ישנן שלוש שיטות להשתמש בכלי הגדלה. אפשר ליישם הגדלה על תמונה ע"י בחירת  'תצוגה > הגדלה או הקטנה' (View | Zoom In or Zoom Out)משורת התפריט. ניתן להגדיל שטח מסוים של התמונה ע"י שימוש בכפתור הגדלה בפלטת הכלים. אם תזיז את סמל זכוכית המגדלת אל השטח עליו אתה רוצה לעבוד, כל פעם שתקיש על העכבר השטח יישאר בחלק של החלון  שאפשר לראותו. את השיטות האחרות של הפעלת הכלי הגדלה תצטרך לחפש בחלון באזור המטרה שלך.

[Image69.gif]

לבסוף, ניתן להגדיל (zoom in)את התמונה ע"י שימוש בתיבת הבקרה (Control Box).כאשר הכלי הגדלה נבחר בפלטת הכלים, לחץעל מקש "O" על המקלדת שלך כדי לפתוח את תיבת הבקרה.

 

 

 

 

 

בחירת דברים

תוכן העניינים

הכלי טפטפת העין