arrow

בחירת דברים

היכולת לבחור אובייקטים וצורות מגדילה בצורה ניכרת את היכולת לערוך, להעביר ולסנן את השטחים האלה בתוך התמונה שלך או בתוך שכבה נפרדת ללא השפעה על החלקים האחרים של התמונה או השכבה.

בדפים הבאים נסתכל על השיטות השונות לבחור דברים, וכמו כן על האופציות אותן ניתן ליישם עם הבחירות הללו.

הכלי בחירות

תוכן העניינים

הכלי הגדלה