arrow

הכלי 'טפטפת העין' (Eye Dropper Tool)

[Image65.gif]

  הקשה על הכלי 'טפטפת העין' על התמונה שלך תבחר את הצבע שמתחת הסמן ותמקם אותו כצבע פעיל בפלטת הצבעים.

[Image66.gif]

מקש העכבר השמאלי יקלוט את צבע הקדמה, ואילו המקש הימני ימקם את הבחירה כצבע הרקע.

 

 

 

'טפטפת העין' ניתנת לשימוש גם לבחירת צבעים מספקטרום פלטת הצבעים.

הכלי הגדלה

תוכן העניינים

הכלי שיפור