arrow

הכלי תנועה (Move Tool)

[Image83.gif]

  בכלי תנועה משתמשים לשם הצבה מחדש של שכבות (re-positioning layers). הוא לא מזיז בחירות ולא מציב מחדש את הרקע. בחירות אפשר להזיז עם כלי הבחירה, (קודם יש לקדם את הרקע לשכבה כדי להציבו מחדש. בשביל לקדם את הרקע לשכבה עליך קודם כל לבחור את השכבה כולה. כדי לעשות 'בחר הכל' לחץ Ctrl + A על המקלדת שלך).

הכלי תנועה יזיז גם את דגם הבחירה (selection marque) לאזור אחר, ללא הזזת השטח שנבחר במקור. כדי להזיז את הדגם עם הכלי תנועה, הקש על המקש הימני בכל מקום בתוך הבחירה, וכשאתה לא משחרר את המקש, גרור את הדגם למיקום החדש.

[Image84.jpg]

בדוגמא יש תמונת רקע שהועתקה והודבקה כשכבה חדשה. בשכבה זו אופן המיזוג (Blend Mode) נקבע על 'הבדל' (Difference) בשביל להראות את השכבה השנייה שהוזזה.אפשר להזיז את השכבות ללא תלות של אחת בשנייה, או שתישכבות או יותר יכולות להינעל יחד ע"י שימוש בפונקצית השכבות Group Toggle.

 

 

 

 

 

הכלי חיתוך

תוכן העניינים

הכלי בחירת שרביט  הקסם