arrow

שורת התפריט (Menu Bar)

[Image2.gif]

לשורת התפריט של Paint Shop Pro יש את כל האופציות הרגילות, אותן תצפה למצוא בשורת התפריט, ועוד אופציות נוספות הנוגעות לתכנית עצמה. לא נכסה את כל אופציות התפריט. חלק מהאופציות יוסברו מאוחר יותר, אחרות מובנות מאליו.

[Image3.gif]

בתפריט הקובץ (The File menu) תמצא את אופציות העיון (Browse). אין הכוונה ל- web browser אלא יותר ל- browser תמונות שיאפשר לך לראות תמונות ממוזערות של כל התמונות הנכללות בספרייה על הדיסק הקשיח שלך. חלון השמאלי הוא בעל מבנה Window  מוכר כדי להקל על איתור קבצים.

 

 

[Image4.gif]

בתפריט התצוגה (The View menu) תמצא את  אופציית 'רשת' (Grid). היא תפעיל ותכבה את הרשת. כאשר הרשת מופעלת (במצב ‘on’), כל התמונות הפתוחות יראו רשת. הרשת לא נשמרת עם התמונה, זהו רק כלי עזר במיקום בחירות על האריג.

תפריט התמונה (The Image menu) מכסה אפקטים שונים אותם אפשר ליישם בתמונה. כאן תמצא את מסנני ה- built-in, יחד עם תפריטי מסנני ה- Plug-in. מסנני ה- built-in ערוכים ברשימה תחת קטגוריות משלהם, (טשטוש - Blur, שפה - Edge, רעש - Noise, חידוד - Sharpen, אחרים) בתפריט התמונה. את כל המסננים יחד ניתן למצוא ב- Filter Browser, שג"כ נמצא בתפריט התמונה. לא תראה את אופציית המסננים ה- Plug-in בתפריט התמונה אלא אם כן תתקין מסנני plugin של צד שלישי (third party plugin filters).

תפריט הצבע (The Color menu): בכל פעם שתמצא שתכונה או אופציה בתפריטי ה-PSP 'הפכה לאפור' ('’greyed' out) , וודא בתפריט הצבע שהתמונה שלך נקבעה על 16 מיליוני צבעים. תכונות ופונקציות רבות יעבדו רק עם סולם אפור 256 (256 Grey Scale) או 16 מיליוני צבעים (16 Million Colors). כדי לבדוק ו/או להגדיל את עומק הצבע ל- 16 מיליוני צבעים לך ל: 'תמונה > צבעים > הגדל עומק צבע' (Image | Colors | Increase Color Depth). אם 16 מיליוני הצבעים (24 ביטים) הפוך לאפור, אז התמונה שלך כבר ב- 16 מיליוני צבעים. אם האופציה זמינה, בחר אותה כדי להגדיל את עומק הצבע שלך ל- 16 מיליוני הצבעים.

[Image5.gif]

תפריט הגדרת תצורת לכידה (The Capture Setup Menu PSP)בא עם פונקצית לכידה המאפשרת לך לבצע לכידת מסך. הוא יילכד כדבר גרפי המוצג על המסך שלך.

 

 

 

יחד עם שורת התפריט, ישנו מספר עצום של קיצורי מקלדת, היכולים להביא את אופציות התפריט, בנוסף על כפתור סרגל הכלים הדלוק והכבוי.

 

קיצור מקלדת

תוכן העניינים

מבוא ל-Paint Shop