arrow

קיצורי מקלדת (Keyboard Shortcuts)

ישנו מספר של הקשות על קלידים הניתנים לשימוש כקיצורי דרך לפונקציות תפריט שונות, וכמו כן כדי לפתוח ולסגור תיבות דו-שיח שונות.

פקודות הקיצורים אינן תלויות רישיות (case sensitive). שימוש במקש ה- Shift בפקודה כדי לגרום לאות להיות רישית תגרום לביצוע פקודה שונה. פשוט הקש על מקש Ctrl, Alt, או Shift ועל האות באותו הזמן. אין צורך להקיש את ה- "+".

-         C פותח/סוגר את פלטת הצבעים (Color Palette).

-         L פותח את תיבת דו-שיח 'בקרת השכבות' (Layer Control Dialog Box).

-         O פותח/סוגר את תיבת בקרת הכלים (Tools Control Box).

-         P פותח/סוגר את פלטת הכלים (Tool Palette).

-         T פותח/סוגר את סרגל הכלים (Toolbar).

-         Alt + E פותח את תפריט העריכה (Edit Menu).

-         Alt + F פותח את תפריט הקובץ (File Menu).

   - Ctrl + B  - פותח את Browser התמונה (Image Browser).

-         Ctrl + C - העתקה (Copy).

-         Ctrl + E הדבקת העתקה חדשה.

-         Ctrl + L הדבקת שכבה חדשה.

-         Ctrl + N גישה לתיבת דו-שיח חלון חדש (New Window Dialog Box).

-         Ctrl + O פתח תמונה.

-         Ctrl + S שמירה.

-         Ctrl + V העתקת תמונה חדשה.

-         Ctrl + X גזירה.

-         Ctrl + Z ביטול (Undo).

-         Shift + A בחר הכל (בוחר את התוכן כולו של חלון הפעולה).

-         Shift + C ממזער PSP.

-         Shift + D שכפול החלון הפעיל.

-         Shift + I מביא את תיבת המידע של התמונה (Image Info Box).

-         Shift + R גזיזת בחירה (Crops to Selection).

-         Tab פותח/סוגר את תיבות הבקרה.

-         12F שמירה בשם.

אלה הם כלל לא כל קיצורי המקלדת, אך השימושיים ביותר לשם שמירת שטח העבודה פנוי. אחרים יצוינו ככל שנלמד את הכלים הנפרדים.  

 

תיבת דו-שיח של תמונה חדשה

תוכן העניינים

שורת התפריט