arrow

 

קווים

[Image23.gif]

ישנם שני סוגים של 'סוגי קו' (Line Types).קווים רגילים, שהם פשוט קווים, וקווי Bezier, שהם קווים עם עקומות. אלה נבחרים בתיבת בקרת הקו. נתמקד כעת בקווים הרגילים.

 

 

 

 

הפעל את הכלי קו ע"י הקשה על כפתור הכלי קו שבפלטת הכלים. לחץ על מקש ה- Tab על המקלדת שלך כדי לפתוח את פלטת הבקרה של הכלי קו.

רוחב הקו יכול להיקבע ע"י התאמת טווח רוחב הקו או ע"י הקשת הרוחב הרצוי במקום המיועד לכך.

[Image24.gif]

אופציית ה-  Antialias זמינה רק ל- Grey Scale 256 ועומק צבע (color depths) גדול יותר מ- 256. התפקיד שלה להחליק את הקצוות המחורצים ע"י שימוש בגוונים של צבע הקו.שים לב לשני קווים בדוגמא. הקו משמאל מראה קצוות מחורצים בולטים, ואילו הקו מימין היינו חלק.

 

קוים Bezier


תוכן העניינים

התאמה אישית של המברשת