arrow

קווים Bezier

שתי הקשות לעקומות

[Image25.gif]

קודם כל בחר את כלי הקו, אח"כ פתח את תיבת דו-שיח הבקרות (Controls Dialog box). בתווית בקרת הכלים בחר Bezier, וקבע את שאר האופציות לפי בחירתך. מקם את הסמן על האריג שלך וצייר קו.  

 

 

 

 

[Image26.gif]

[Image27.gif]

מקם את הסמן שלך לצד אחד של הקו, החזק את כפתור העכבר, וגרור את העכבר. ברגע שתקיש על הכפתור, הקו יקפוץ אל הסמן, וימשיך לעקוב אחר הסמן עד שתשחרר את הכפתור.

 

 

 

[Image28.gif]

[Image29.gif]

חזור על התהליך מזווית שונה.שוב, הקו יעקוב אחר הסמן עד שתשחרר את הכפתור. זו הייתה ההקשה השנייה שלך ברגע שתשחרר את הכפתור הקו יהיה בצבע ובעובי שבחרת בתיבת דו-שיח של הבקרות.

 

 

 

[Image30.gif]

אחרי תרגול מסוים תוכל ליצור מגוון של סלסולים ומערבולות.

 

 

 

 

הכלי מברשת האווירי

תוכן העניינים

קוים