arrow

הכלי מילוי (Fill Tool)

[Image40.gif]

בחר את הכלי מילוי מפלטת הכלים והקש על מקש ה- Tab כדי לפתוח את פלטת הבקרה של הכלי מילוי. הקש על תווית בקרת הכלי כדי להביאו לחזית.

 

 

 

 

 

משתמשים בכלי מילוי כדי למלא את האריג או שטח נבחר ע"י הקשת כפתור אחת. ישנן כמה אופציות, הכוללות צבע מלא (Solid Color), קווי (Linear), מלבני (Rectangular), 'הפצעת קרני שמש' (Sunburst), או שיפוע מוקדי (Radial Gradient) או אף תבנית (Pattern).

ניתן להשתמש במילוי גם בבחירות (selections) וגם בשכבות (layers). לכלי מילוי אין כל אופציה  antialias, אבל אותה ניתן ליישם עם הכלי בחירה (Selection Tool) והכלי לאסו (Selection Tool) לפני השימוש בכלי מילוי. (לשרביט הקסם אין אופציית antialias).

[Image41.gif]

ניתן להתאים קביעות סובלנות ואטימות כדי ליצור אפקטים שונים. בדוגמא כל האליפסות צוירו על ראש המלבן. שים לב כיצד קביעת הסובלנות על 50 'עצרה' את הצבע מלמלא שטחים של שינוי צבע דרסטי, כלומר את השטחים הלבנים יותר מהכחולים.

 

 

[Image42.gif]

לכל אופציית מילוי יש אופציית צורת מיזוג (Blend Mode) נוספת הנותנת שליטה רבה יותר על התוצאה הסופית.לכל אליפסה בדוגמא משמאל הייתה gradient אדום/כחול, עם סובלנות ואטימות של 100. ההבדל היחיד ביניהם היה קביעת Blend Mode.

 

 

מילוי שינוי הדרגתי קווי (Linear Gradient Fill)

השינוי ההדרגתי הקווי ממלא את הבחירה או אריג עם ערבוב הדרגתי של שני הצבעים הפעילים. כיוון ההדרגתיות יכול להיקבע ב'פלטת האופציות מילוי שטף' (Flood Fill Options Palette). אין צורך לבחור את סגנון מילוי השטף (Flood Fill Style) לפני פתיחת פלטת האופציות; את סגנון מילוי השטף ניתן לשנות מתוך פלטת האופציות.

כיוון ההדרגתיות יכול להיקבע ע"י הקשה בכל מקום בתוך המעגל, גרירת מחט הבקרה או הקלדת המעלות בתיבת 'טקסט המעלה' (Degree text box).

מילוי שינוי הדרגתי לא קווי (Non-linear Gradient Fills)

מלבני, 'הפצעת קרני שמש' & רדיאלי (Rectangular, Sunburst & Radial)

המילוי ההדרגתי הלא קווי דורש ממך לקבוע את נקודת המוצא או נקודה ממנה ההדרגתיות תוקרן. צבע הקדמה הפעיל מצוייר כנקודת יוצא עם ערבוב צבעים החוצה לצבע הרקע הפעיל.

נקודת המוצא נקבעת ע"י שימוש במחווני אופקי/אנכי או ע"י הקשת האחוז (percentages) בתיבות הטקסט האנכית והאופקית (Vertical and Horizontal text boxes).

מילוי דפוס (Pattern Fill)

[Image43.gif]

כדי להשתמש במילוי הדפוס צריך קודם לפתוח את התמונה בה אתה מתכנן להשתמש כבדפוס שלך. בחלק מהתמונה ניתן להשתמש כבדפוס ע"י בחירת השטח בתמונת המקור. אח"כ עליך לבחור את השטח על תמונת המטרה אותו אתה רוצה למלא בדפוס. אח"כ בחר את הכלי מילוי ופתח את תיבת הבקרה ע"י הקשת "O" על המקלדת. בחר את סגנון המילוי (Fill Style) של "דפוס" והקש על מקש האופציות (Options button). שים לב שבתיבת דו-שיח האופציות סגנון המילוי כבר נקבע ל-'דפוס' . אתה יכול לשנות את אופן המיזוג (Blend Modes) כפי שתרצה, אך בדוגמא זו הושאר האופן הנורמלי (Normal). בחר את מקור הדפוס החדש (New pattern source) שלך מתוך התפריט הנשלף (אם אינך זוכר את שם תמונת מקור הדפוס, אתה יכול להזיז כמה חלונות עד שתראה אותה). ברגע שבחרת את מקור הדפוס שלך, התמונה תופיע בתיבת התצוגה המקדימה. עליך להקיש OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'אופציות מילוי' שטף כדי שכלי מילוי שטף יעבוד. אין צורך לסגור את תיבת 'דו-שיח הבקרות' (Controls dialog box).

 

[Image44.gif]

הקשה על כפתור העכבר העיקרי שלך בתוך השטח הנבחר ימלא את השטח בדפוס.

 

 

 

מילוי הדרגתי

תוכן העניינים

תיבת טקסט