arrow

הכלי שינוי צורה (Deform Tool)

[Image56.gif]

  ניתן ליישם את הכלי שינוי צורה על בחירות צפות (floating selections). זה לא אומר שניתן ליישם אותו רק על טקסט שבוצע עם האופציה ‘floating object’ מסומנת, אלא על כל הבחירות, כל עוד אתה 'מציף' (float) את הבחירה. אם בחרת אובייקט או טקסט והכלי שינוי צורה עדיין אפור, לך לשורת התפריט תחת בחירות והקש על אופציית Float.

[Image57.gif]

ברגע שיש לך בחירה 'צפה', ניתן לשנות את צורתה ע"י הקשה וגרירה על ידיות התיבה התוחמת (bounding box handles). צלליות נוצרות בקלות ע"י גרירת הידית העליונה המרכזית עד שהיא במרכז הידית התחתונה.

[Image58.gif]

לחיצת והחזקת הכפתור Ctrl בעת גרירת פינהמאפשר לך להגדיל בצורהסימטרית צד אחד של התיבה התוחמת כשהצד השני נשאר במקומו. לחיצת מקש ה- Shift בעת גרירת ידית פינתית עוגנת שלוש פינות. לחיצת אחד מ- Ctrl או Shift בזמן גרירת הידית המרכזית מחליקה את כל הצד אתו אתה עובד באותו הכיוון כשהצד השני עוגן במקום.

 

[Image59.gif]

עבודה בשכבות מאפשרת שינויי אטימות וטשטוש בשכבת הצל ללא השפעה על אובייקט המטיל את הצל.

[Image60.jpg]

ניתן גם לבצע deform לבחירות בתוך התמונה . אם הכלי שינוי הצורה אינו זמין אחרי שביצעת את הבחירה, זכור לסמן 'בחירות > ציפה' (Selections | Float)בשורת התפריט.

בדוגמא הזו, ה- Deform יושם על הדג, והוספה שכבה אחרת כדי שיהיה אפשרי להתאים את הגדרות האטימות, ונוצרה "fishbowl" משפופרת כדורית (sphere tube).

 

 

 

 

הכלי מחק

תוכן העניינים

שפופרות תמונה