חזרה לדף הבית

מדריך-עזר ל-UNIX

אלא אם יש לך גישה ל-Unix משולחן-העבודה שלך, אתה כנראה ניגש אליו דרך telnet או מנשק שורת-פקודה. מנשק זה עשוי להרתיע מעט משתמשים חדשים שרגילים למנשק הצבע-ולחץ, אך זה די פשוט כשמתרגלים.

מדריך-עזר זה מציג בפניך את מרב הפקודות הבסיסיות שתצטרך, ומתמקד בעיקר בניהול-קובץ. אתה יכול גם ללמוד איך לשלב פקודות שונות ולהיות משתמש רב-עוצמה.בקרוב, תהיה בדרכך לשליטה ב-Unix ותתמה איך הסתדרת בלעדי Unix.

הפקודות:

 1. cat - קריאת והצגת מספר קבצים.
 2. cd - שינוי מדריכים, מעבר בעץ-הקבצים.
 3. chmod - שינוי הרשאות של קובץ או מדריך.
 4. chown - שינוי בעלות של קבצים ומדריכים.
 5. cp - העתקת קבצים.
 6. date - הצגת וקביעת תאריכים.
 7. diff - הבדלים בין קבצים.
 8. exit - הפסקת תהליך ו"חזרה הביתה".
 9. find - חיפוש קבצים שעונים על תנאים מסוימים.
 10. finger - הצגת מידע על משתמשים.
 11. grep - חיפוש שורות שמתאימות לביטויים מסוימים.
 12. head - הצגת תחילת הקובץ.
 13. kill - סיום ("הריגת") תהליך.
 14. less - הצגת קבצים.
 15. lprm - הסרת בקשות מתור המדפסת.
 16. ls - הצגת רשימת הקבצים.
 17. man - שימוש במדריך המקוון.
 18. mkdir - יצירת ספריות.
 19. more - הצגת קבצים.
 20. mv - הסרת קבצים ונתינת שמות חדשים.
 21. passwd - יצירת ושינוי סיסמאות.
 22. ps - הצגת התהליכים הפעילים.
 23. pwd - הצגת שם-המסלול(של המדריך הנוכחי).
 24. rlogin - כניסה למערכות מרוחקות.
 25. rm - מחיקת קבצים וספריות.
 26. rmdir - מחיקת ספריות.
 27. su - כניסה למערכת כמשתמש אחר.
 28. tail - הצגת סוף-קובץ.
 29. telnet - התקשרות עם מארחים אחרים.
 30. who - הצגת מידע על מערכת.

פירוט הפקודות:

1. cat - מבנה הפקודה: [שם קובץ] [ארגומנט] cat

cat הוא קיצור של conCATenate - שירשור. פקודה זו מאפשרת לקרוא מספר קבצים ולהציגם. ניתן לאחד קבצים ע"י שימוש באופרטור < ולשרשר קבצים ע"י האופרטור <<. אם תרצה ,למשל, לשרשר 3 קבצים, כתוב כך:

cat file1 file2 file3 > file42. cd (או chdir) - מבנה הפקודה: [שם-מדריך שאליו רוצים לעבור] cd

cd הוא ראשי תיבות של Change Directory-שנה מדריך. פקודה זו היא המפתח למעבר במערכת-הקבצים. כשמשנים מדריכים, יש להתחיל ב-/ ואז לרשום את מסלול הקובץ המלא, כך: / שם-מדריך-ספציפי/מדריך-ראשי/ cd.
אם ברצונך להיכנס לתת-ספריה של ספריה שבה אתה נמצא, השמט את ה-/ הראשון. כך, אם ברצונך להישאר בספריה "מדריך1" אבל לעבור לתת-ספריה "תת-מדריך1" ,כתוב כך: תת-מדריך1/ cd


3. chmod\הרשאות- מבנה הפקודה: שם-קובץ הרשאות [אפשרות] chmod

chmod הוא ראשי תיבות של CHange MODe - שנה הרשאות. פקודה זו קובעת אילו אנשים יכולים לגשת לקובץ מסוים. "mode" או מצב, נוצר ע"י צירוף האפשרויות השונות של סוג-האנשים, קוד-פקודה והרשאות. אם תתבונן ברשימת-קבצים ע"י שימוש בצורת הצגה של רשימה מפורטת, ז"א ls -l, תראה את ההרשאות ,הבעלים, גודל-הקובץ, זמן-שינוי ושם-הקובץ. הטור הראשון של הרשימה מראה את ההרשאות, ז"א, מי יכול לקרוא, לכתוב ולהריץ את הקבצים או הספריות. זה בעצם מראה למי יש הרשאות לעשות מה לקובץ או למדריך מסוים. r מייצג "read"-קריאה, ז"א, נותן הרשאה לקרוא את הקובץ או הספרייה. w מייצג "write"-כתיבה, ז"א, נותן הרשאה לערוך או לשנות את הקובץ וכן ליצור, להעביר, לתת שם חדש, או להסיר מדריך. x מייצג "execute"-הרצה, ונותן הרשאה להריץ קובץ או לחפש במדריך.
לכל קובץ או מדריך יש 4 קבוצות של הרשאות rwx. הקבוצה הראשונה מייצגת את המשתמש (u - קיצור של - user), הקבוצה השניה מייצגת את הקבוצה (g - קיצור של - group), הקבוצה השלישית מייצגת את השאר (o - קיצור ל-other) והקבוצה הרביעית מייצגת את כולם (a -קיצור של-all). הטור יראה כך: rwxrwxrwx כל קבוצה של rwx מייצגת את המשתמש, הקבוצה והשאר בהתאמה. רק בעל-הקובץ או משתמש-על יכולים לשנות את ההרשאות של קובץ.
ישנן 2 דרכים לשנות הרשאות של קובץ או ספריה: או באופן מספרי או ע"י שימוש בפקודות עם אותיות. שתי הדרכים משתמשות בפקודה chmod. בדרך הראשונה,כדי להוסיף הרשאות לקובץ, נכתוב '+', וכדי להסיר הרשאות, נכתוב '-'. ניקח כדוגמה קובץ זה

 like : -rw-r--r-- 1 owner_name group_name 476 oct 14 17:13 file 

כדי לתת לקבוצה (group_name) הרשאת "כתיבה", נכתוב כך: chmod g+w file אם נרצה להסיר את אפשרות ה"קריאה" מה"שאר", נכתוב: chmod o-r file.
דרך יעילה יותר לשנות הרשאות (או לפחות דורשת פחות הקלדה) היא ע"י ציון הרשאות ע"י סדרה של 3 ספרות לכן השתמש בשיטה זו אם היא אינה מבלבלת אותך. לכל סוג הרשאה יש ערך אוקטלי. לקריאה יש הערך 4, לכתיבה יש הערך 2 ולריצה יש הערך 1. ערכים אלו מחוברים יחד לכל קטגוריית-משתמש. שינוי ההרשאות נעשה ע"י סדרת 3 ספרות כשספרה ראשונה מייצגת הרשאת הבעלים, ספרה שניה מייצגת הרשאת הקבוצה וספרה שלישית- הרשאת השאר. לדוגמה, אם נרצה שהקובץ file יהיה קריא, כתיב וניתן להרצה עבור המשתמש, קריא וכתיב עבור הקבוצה וקריא לשאר, נכתוב כך: chmod 764 file. הספרה הראשונה מאפשרת קריאה וכתיבה עבור המשתמש שכן 7=4+2+1 ,הספרה השניה מאפשרת קריאה וכתיבה לקבוצה שכן 4+2=6 והספרה השלישית מאפשרת קריאה לשאר- 4. אם ברצונך לשנות הרשאות בעץ-ספריה, השתמש באפשרות chmod -R שתשנה את ההרשאות של מדריכים ותוכנם באופן רקורסיבי.


4. chown - מבנה הפקודה: קבצים בעלים_חדשים [אפשרויות] chown

chown הוא ראשי תיבות של Change OWNer. פקודה זו משנה את הבעלים של קובץ מסוים או מספר קבצים. הבעלים החדשים מתייחס למספר ID של ה-user או login-שם כניסה למערכת, שבד"כ ממוקם במדריך /etc/password. בעל הקובץ/ספרייה יכול לראותם ע"י שימוש בפקודה ls -l. רק בעל הקובץ או משתמש על יכולים לשנות את ההרשאות של קובץ/ספרייה. הדוגמה הבאה משנה את בעלי הקובץ file1 ל-new_owner:

chown new_owner file15. cp - מבנה הפקודה: קובץ2 קובץ1 [אפשרויות] cp
                          או: ספריה קבצים [אפשרויות] cp

cp הוא קיצור של CoPy - להעתיק. פקודה זו מעתיקה קבצים או ספריות ממקום אחד לאחר. אתה יכול להעתיק מספר קבצים לקובץ אחר, או להעתיק קובץ אחד או יותר תחת אותו שם בספרייה. למשל, אם תרצה להעתיק את הקובץ file1 לתוך הספרייה שנקראת dir1, כתוב כך: cp file1 dir1 אם קובץ היעד שברצונך להעתיק את הקובץ המקורי אליו הוא קובץ קיים, אזי הוא יימחק והקובץ המועתק ייכתב במקומו. אם היעד הוא ספרייה קימת, אזי הקובץ מועתק לתוך ספרייה זו. אפשרות שימושית עם cp היא r-. כך מעתיקים באופן רקורסיבי מדריך מסוים וכל תוכנו למדריך-היעד, כך שאין צורך להעתיק קובץ אחר קובץ.


6. date - מבנה הפקודה: [פורמט] [אפשרויות] date
                            או: [מחרוזת] [אפשרויות] date
פקודה זו נועדה להציג או לקבוע תאריך. המבנה הראשון מראה איך להשתמש בפקודה כדי להציג את התאריך הנוכחי. ניתן לציין פורמט מסוים שבו התאריך יוצג. ליתר פירוט של אפשרויות ופורמטים בדוק במדריך ה-Unix. המבנה השני מאפשר לך לקבוע את התאריך ע"י כך שתספק מחרוזת-מספרית. רק משתמשי-על יוכלו להשתמש במבנה זה.


7. diff - מבנה הפקודה: קובץ2 קובץ1 [אפשרויות של ספריה] [אפשרויות] diff

diff הוא קיצור של difference.מציג את השורות השונות בין 2 קבצים נתונים. diff יכול לשמש כלי בעל ערך רב הן לבדיקת שגיאות והן לבניית דפים חדשים. אם נריץ את diff על 2 קבצים, נראה את ההבדלים בין הקבצים שורה-שורה. השורות שמתייחסות לקובץ1 מסומנות ע"י הסימן >. השורות שמתייחסות לקובץ2 מסומנות ע"י הסימן <. אם הקובץ הוא ספרייה, diff יתייחס לקובץ במדריך בעל אותו שם כמו קובץ2. אם שני הקבצים הם ספריות, diff יציג את כל השורות השונות בין כל הקבצים בעלי אותו שם. אם יש לך קובץ שלא עובד כשורה, תוכל להיעזר בפקודה זו ולבדוק אותו מול קובץ דומה שעובד. בד"כ דבר זה יאיר את עיניך במהירות לשורת-קוד חסרה. אפשרות שימושית אם ברצונך להשוות שני קבצים באופן כללי וללא ההבדלים הדקים שביניהם הוא h- (כאשר h מייצג half-hearted), האפשרות i- גורמת להתעלמות מהבדלים בין תווים באותיות קטנות וגדולות בין קבצים, והאפשרות b- גורמת להתעלמות מהבדלים ברווחים בין מילים ובין שורות.


8. exit - מבנה הפקודה: exit.

פקודה זו מאפשרת לסיים תהליך שרץ כרגע. לדוגמא, אם ברצונך לעזוב מחשב מרוחק שהיית מחובר אליו, (ראה rlogin), כתוב exit. דבר זה יחזיר אותך למחשב-המקומי שלך.


9. find - מבנה: תנאי(ם) שם(ות)-מסלול find
פקודה זו מחפשת דרך עצי-ספריות (מתחילה בשם המסלול של כל-אחד) ומוצאת את הקבצים שעונים על התנאי/ם המצוינ/ים. חייבים לציין לפחות שם מסלול אחד ותנאי אך חבר חכם ששולט ב-Unix אמר לי פעם: "לעולם אל תשכח שב-Unix find הוא חברך", והוא צדק. פקודת ה-find שימושית לחיפוש קבצים מסוימים, מדריכים ו"תבניות" במערכת שלך. יש כמה תנאים שימושיים שאתה יכול להשתמש בהם כדי למצוא בדיוק את מה שאתה רוצה. תוספת האפשרות name- תמצא קבצים ששמם מתאים לתבנית מסוימת. המבנה לתנאי השם הוא כך: תבנית name- שם-מסלול find התנאי print- ידפיס את הקבצים המתאימים לשם המסלול המצוין. אפשר להשתמש בתנאי זה יחד עם תנאים אחרים כדי להדפיס הפלט. אם תרצה למצוא את כל הקבצים שנקראים my_file בספריה dir1, רשום כך:

find /dir1 -name my_file -print

כך הפקודה מחפשת דרך הספרייה dir1 ומוצאת את כל הקבצים בספריה זו שכוללים בשמם my_file ואז מדפיסה אותם למסך. הפלט יראה כך:

/dir1/sixteen_candles/my_file
/dir1/my_file
/dir1/breakfast_club/my_file

כל התווים המיוחדים (!,*,.,וכו') שמשתמשים בהם עם האפשרות name- צריכים לבוא עם \ לפניהם או עם גרשיים. התווים המיוחדים שימושיים כשמחפשים תבנית ויודעים רק חלק ממנה או שצריכים למצוא כמה תבניות דומות. לדוגמה, אם מחפשים קובץ שמכיל את המילה "favorite" נשתמש בתו * שמייצג 0 או יותר תווים (מקדימים). כך נראה את כל הקבצים שמכילים מלה זו בשמם:

find /dir1 -name *favorite* -print

כך הפקודה תחפש במדריך dir1 ותמצא את כל הקבצים בספריה זו שמכילים את המילה "favorite". הפלט יראה כך:

/dir1/sixteen_candles/favorites.html
/dir1/favorites.html
/dir1/least_favorites.html
/dir1/breakfast_club/favorites.html
/dir1/favorite_line.html

התנאי user- מוצא קבצים השייכים למשתמש בעל ID או שם מסוים. לפרוט לגבי שאר התנאים, השתמש במדריך המקוון של Unix אם נרצה למצוא את כל הקבצים ב-dir1 השייכים למשתמש roni ,נכתוב כך:

find /dir1 -user roni

ניתן גם להשתמש ב-find כדי לעשות פעולות רקורסיביות לפקודות שאין להם אפשרות רקורסיבית. לדוגמא, אם רוצים להפעיל grep על עץ-ספריה שלם, אפשר להשתמש ב-find עם grep לשם-כך. אם נרצה למצוא את כל קבצי index.html בספריה dir1 ,נכתוב

Find /dir1 / -print |xargs grep '*index.html'

בדוגמא זו, אנו מחפשים בעץ הספרייה dir1 את כל הקבצים הנקראים index .


10. finger - מבנה: משתמשים [אפשרויות] finger

פקודה זו מציגה מידע על משתמשים שונים וכן מידע הרשום בקבצי plan ו-project בספרית הבית של המשתמש. ניתן לקבל מידע על משתמש מסוים ע"י שימוש בשם-משתמש login)) או בשם-משפחה. אם משתמשים בשם משפחה, המידע על כל המשתמשים בעלי אותו שם-משפחה יוצג. סביבות שמחוברות לרשת, מזהות ארגומנטים (משתמשים) בצורה של שם-מארח@שם-משתמש או שם-מארח@.


11. grep- מבנה: [קבצים] ביטוי-מסוים [אפשרויות] grep

פקודה זו מחפשת בקובץ או במספר קבצים שורות שמתאימות לביטוי נתון.(המלה grep באה מפקודה שפרושה חיפוש-כללי אחר ביטוי מסוים ואז הצגתו). כדי לצאת מפקודה זו, הקלד 0 אם היו שורות מתאימות או 1 אם לא היו שורות מתאימות או 2 לשגיאות. דבר זה שימושי מאוד אם צריך להתאים דברים בכמה קבצים. אם נרצה למצוא איזה קבצים במדריך dir1 מכילים את המילה "totally " נוכל לחפש במדריך קבצים המכילים מילה זו. בשורת הפקודה נכתוב:

/dir1/* 'totally' grep

כאשר ה-* בדוגמה זו נקרא תו-מיוחד (תו-על), והוא מייצג 0 או יותר תווים. בדוגמה תו זה מביע "כל הקבצים והספריות בספרייה זו" .כך, הפקודה תכנס לכל הקבצים והספריות בספריה dir1 ותאמר למשתמש איזה קבצים מכילים את המילה "totally". הפלט יראה כך:

Grep /dir1/john_hughes: Is a directory /dir1/file1

זה אומר לנו ש-john-hughes הוא ספריה בתוך dir1 והפקודה לא תחפש בקבצים בספריה זו אחר הביטוי אך file1 מכיל את המלה totally. ראה פקודת ה-find למידע על שימוש ב-grep יחד עם find כדי לבצע פעולות רקורסיביות.


12. head- מבנה: [קבצים] [-n] head

הפקודה head מציגה את השורות הראשונות של קובץ אחד או יותר. האפשרות n- משמשת להצגת n השורות הראשונות של קובץ או קבצים.ברירת-המחדל של מספר השורות הוא 10. למשל, הפקודה הבאה תציג את 15 השורות הראשונות של הקובץ file1 כך:

head -15 file113. kill- מבנה: IDs [אפשרויות] kill

הפקודה kill מסיימת תהליך אחד או יותר. כדי לעשות זאת, עליך להיות בעל-התהליך או להיות משתמש-על. כדי למצוא את מספר התהליך של ג'וב מסוים השתמש בפקודה ps. יש רמות שונות של חוזקה לפקודת ה-kill, והם יכולים להיות מיוצגים או מספרית או ע"י סימונים. 1- kill (או kill HUP)ׂמבקש מהשרת לסיים את התהליך, בעוד ש-kill -9 (או kill KILL) מאלץ תהליך לסיים באופן מוחלט. רוב משתמשי Unix הנימוסיים ינסו להרוג תהליך ע"י kill -1 לפני ש"יאלצו" אותו למות.


14. less- מבנה: [קבצים] [אפשרויות] less

הפקודה less דומה לפקודה more בכך שהיא מציגה תוכן קבצים על המסך. שלא כמו more, הפקודה less מאפשרת תנועה קדימה ואחורה בקובץ. הפקודה לא קוראת את כל הקובץ לפני הצגת תוכנו, לכן בקבצים גדולים less תעבוד מהר יותר מאשר more.
(So less is more than more ;-))
הקש h לעזרה עם פקודות אחרות או q לצאת.


15. lprm- מבנה: [משתמשים] [#job] [אפשרויות] /usr/ucb/lprm lprm

פקודה זו מסירה בקשות מתור-המדפסת, כלומר ג'וב אחד או יותר. אם אין ארגומנטים כלל, ימחק הג'וב הפעיל אם הוא שייך למשתמש. אם משתמשים בפקודה עם - כל הג'ובים השייכים למשתמש ימחקו. כדי למחוק ג'וב מסוים, יש להשתמש במספר הג'וב.


16. ls - מבנה: [שמות] [אפשרויות] ls

ללא שמות-קבצים, ls תציג את הקבצים במדריך הנוכחי. אם ניתנים קובץ אחד או יותר, ls תציג את הקבצים המוכלים בקובץ המצויין אם הוא מדריך או שתציג את כל הקבצים עם אותו שם כמו שם הקובץ המצויין. הקבצים יכולים להיות מוצגים במגוון פורמטים. ls היא פקודה שתשתמש בה כל הזמן; ls הוא קיצור של list - הצגת רשימה. אם אתה בספרייה וברצונך לדעת אילו קבצים וספריות יש בספרייה זו, כתוב ls. לעיתים רשימת הקבצים ארוכה מאוד והיא "עפה" על המסך במהירות כה רבה עד שאתה "מפספס" את הקובץ שרצית. "טריק" שימושי להלחם בבעיה זו (מלבד להגדיל את המסך שלך) הוא לכתוב | more לאחר פקודת ה-ls, כך:

ls | more.

התוו | (שנקרא pipe-צינור) נכתב ע"י שימוש ב-shift וב- \. ע"י more | יוצגו כמה קבצים שאפשר במסך אחד, ואז תצג באופן מודגש המלה "more" בתחתית המסך. אם ברצונך לראות את המסך הבא, הקש enter כדי להתקדם שורה אחת כל פעם או במקש הארוך (spacebar) כדי להתקדם מסך כל פעם. תוכל להשתמש ב- "| more" בכל עת שתרצה לראות פלט של פקודה בצורה כזו. אפשרות שימושית היא l - ls כך יוצגו הקבצים והספריות באופן מפורט. דהיינו, יוצגו ההרשאות (ראה chmod), הבעלים, הקבוצה, הגודל, תאריך וזמן עדכון אחרונים ושם הקובץ. לדוגמא,הפלט של ls -l עשוי להראות כך:

drwxrwxr-x user_name staff 512 Oct 5 09:34 file1.html
-rwxrw-r-- user_name staff 4233 Oct 1 10:20 file2.html
-rwxr--r-- user_name staff 4122 Oct 1 12:01 file3.html

יש כמה אפשרויות נוספות שניתן להשתמש בהם כדי לשנות את פקודת ls, ורבים מהם ניתן לשימוש זה עם זה. האפשרות a- תציג את כל הקבצים בספרייה, כולל את אלה שבד"כ "מוחבאים". האפשרות f- תצביע גם על סוג הקובץ: יתווסף הסימן / בתחילת השורה של ספריה, @ בתחילת שורה של קישור רך וכן * בקבצים ניתנים להרצה.


17. man - מבנה: [נושאים[מספר החלק]] [אפשרויות] man

פקודה זו משמשת להצגת מידע במדריך unix המקוון. פקודה זו מחפשת מידע על קובץ, פקודה או ספריה ואז מציגה אותו על המסך. כל פקודה היא נושא במדריך.אם לא מצוין נושא, יש לתת מלת-מפתח או קובץ. ניתן גם לחפש פקודות בעלות מטרה דומה.לדוגמה, אם רצית עוד מידע על פקודת chmod, כתוב: man chmod ואז יופיע מסך עם מידע על chmod. הקש q כדי לצאת מהעזרה.


18. mkdir- מבנה: שם-מדריך [אפשרויות] mkdir

פקודה זו יוצרת מדריך חדש. כדי לעשות זאת, אתה צריך הרשאת-כתיבה לספריית-האב.


19. more- מבנה: [קבצים] [אפשרויות] more

פקודה זו מציגה את התוכן של קבצים על המסך שלך. להצגת השורה הבאה, הקש enter, אחרת הקש על המקש הארוך spacebar - כדי להעלות את המסך הבא. הקש h לעזרה עם פקודות נוספות, n כדי לעבור לקובץ הבא, או q כדי לצאת. ראה גם less.


20. mv - מבנה: קובץ-יעד קבצי-מקור [אפשרויות] mv

פקודה זו מעבירה קבצים וספריות, אך ניתן להשתמש בה גם כדי לתת שמות חדשים לקבצים או ספריות. לדוגמא, אם ברצונך להחליף את השם file1בשם file2 כתוב כך:

mv file1 file2.

לאחר הקלדת פקודה זו, file1 כבר לא קיים יותר אבל כעת קיים קובץ בשם file2 עם אותו תוכן.


21. passwd - מבנה: קבצים [אפשרויות] passwd

פקודה זו יוצרת או משנה את הסיסמא של משתמש.רק בעל-הסיסמא או משתמש-על יכולים לעשות שינויים אלה.


22. ps - מבנה: [אפשרויות] ps

פקודה זו מציגה מידע על תהליכים פעילים. היא שימושי במיוחד כאשר רוצים לסיים תהליך-פעיל תוך שימוש בפקודת ה-kill. השתמש ב-ps כדי למצוא את מספר ה-ID של התהליך ואז השתמש ב-kill כדי לסיים את התהליך.


23. pwd - מבנה: pwd פקודה זו מציגה את שם-המסלול של המדריך הנוכחי. (Pwd הוא ראשי תיבות של Print Working Directory). כך, אם ברצונך לדעת את המסלול של המדריך הנוכחי בו אתה נמצא, כתוב pwd.


24. rlogin- מבנה: שם-מארח [אפשרויות] rlogin פקודת ה-rlogin (קיצור של Remote LOGIN - כניסה למחשב מרוחק) מאפשרת לך לחבר את המחשב(host) המקומי שלך למחשב מרוחק. למשל אם ברצונך להתחבר למחשב המרוחק gorilla והיית ב-webmonkey כתוב כך:

rlogin gorilla password:********

ואז תעבור ל-gorilla.


25. rm - מבנה: קבצים [אפשרויות] rm

פקודה זו מעבירה או מוחקת קבצים מתוך ספריה. כדי להסיר קובץ, עליך להיות בעל הרשאת כתיבה לספריה בה הקובץ נמצא. כשתנסה להסיר קובץ שאין לך הרשאת-כתיבה לגביו, תופיע שאלה אם ברצונך לבטל את הגנת-הכתיבה. האפשרות r- מאוד שימושית כדי להסיר מדריך ואת כל תוכנו אך היא גם מסוכנת. אם תשתמש באפשרות i- תוכל למנוע טעויות נוראות כיון שתתבקש לאשר אם אכן ברצונך להסיר קובץ לפני שיוסר ממש.


26. rmdir - מבנה: ספריות [אפשרויות] rmdir

הפקודה rmdir מאפשרת להעביר או למחוק ספריות אך לא את תוכנן. בשימוש בפקודה זו,ספריה חייבת להיות ריקה כדי להסירה. אחרת, אם ברצונך להסיר ספריה ואת כל תוכנה, השתמש ב rm -r.


27. su - מבנה: [ארגומנטים] [משתמש] [אפשרות] su

הפקודה su היא ראשי תיבות של Super User - משתמש על, ומשמשת להיכנס למערכת כמשתמש אחר. אם לא מצויין שם-משתמש ואתה יודע את הסיסמא המתאימה, su יכול לשמש להיכנס למערכת כמשתמש-על.


28. tail - מבנה: [קובץ] [אפשרויות] tail

הפקודה tail תציג את עשרת השורות האחרונות של קובץ. בד"כ משתמשים בפקודה עם האפשרות f-, שאומרת ל-tail לא לעצור בסוף הקובץ אלא להמשיך את הקובץ כשהוא גדל. השתמש ב- ctrl-C כדי לצאת מפקודה זו. פקודה זו שימושית מאוד אם רוצים לעקוב אחרי קובץ שכן כך ניתן לראות בדיוק איזו טעות נעשית ברגע התרחשותה ולתקנה במהירות.


29. telnet- מבנה: [ [port]שם-מחשב] telnet

ניתן לתקשר עם מחשבים אחרים ע"י שימוש בפרוטוקול telnet. שם המחשב המארח(host) חייב להיות שם או כתובת אינטרנט. ל-telnet יש 2 מצבים:

מצב ברירת-המחדל הוא מצב הפקודה, כך שאם אין מצויין שם-מחשב-מארח, הוא יכנס למצב זה באופן אוטומטי. אם אתה זקוק לעזרה במצב פקודה, הקש ? או help.


30. who - מבנה: [קובץ] [אפשרויות] who

פקודת who מציגה מידע על המצב האחרון של המערכת. אם לא מצוינת שום אפשרות, כל שמות המשתמשים שכרגע מחוברים למערכת יוצגו. האפשרות i am - תציג את השם של המשתמש הנוכחי. האפשרות u- תציג כמה זמן המסך היה מובטל (idle).חזרה לדף הבית