arrow

הכלי חיתוך (The Crop Tool)

כלי החיתוך [Image80.gif] חותך חלק מלבני מהאריג שלך וזורק את הפיקסלים שמחוץ לחיתוך.

כדי ליצור את מודל חיתוך, בחר את כלי החיתוך, הקש על האריג וגרור את העכבר כדי לקבל את הצורה הרצויה. כשתעשה כך, Photoshop ייצור בחירת חיתוך זמנית, אותה תוכל לערוך או להזיז בקלות, כמו כל בחירה אחרת.

[Image81.jpg]

כדי להזיז את בחירת החיתוך, תציב את הסמן בתוך השטח שבחרת, וגרור. הדוגמא הנ"ל מראה את "מנהל החיתוך" (“crop handle”), המוקף בלבן. אם אתה רוצה לשנות את גודל החיתוך, עליך לגרור אחד מ"מנהלי החיתוך".

כדי להתאים את התמונה לגודל אחר באופן פרופורציונלי, יש לעשות את זה עם אחד מ"מנהלי החיתוך" הפינתיים, כשאתה מחזיק את כפתור ה-Shift. כדי לסובב את הבחירה, הקש על מחוץ לבחירת החיתוך. וכדי לבטל את החיתוך, הקש על מקש ה-Escape.

כשתהיה מרוצה, הקש על בחירת החיתוך, והתמונה תחתך על פי ההוראות שלך. 

מהם ערוצים (Channels)

תוכן העניינים

הכלי הזזה (The Move Tool)