arrow

 .3D- טקסט לוגו הקשת  Real World Example

1.      האופציות הנשלפות של השכבות.

2.      מיזוג שכבות ליצירת שכבת חזית טקסט חדשה.

3.      יצירת שכבות צל הטקסט (The text shadow) והדגשה ((Highlight.

4.      החשכת שכבת הצל (Shadow Layer).

5.      הבהרת שכבת ההבלטה (Highlight Layer).

6.      דחיקת ההבלטות והצללים למקומם.

7.      שינוי כיוון האור.

8.      לא טוב עדיין.

9.      מתכון הפתרון.

10. הצביטה הסופית.

11. התוצאה.

1.האופציות הנשלפות של השכבות.

[Image159.gif]

השחור שבפינה העליונה הימנית בשטח הכותרת של הפלטה, כפי שנראה בדוגמא.סמל השרשרת מראה ששכבת ה-"The" מקושרת לשכבת ה-"Style".

 

 

 

 

 

2.מיזוג שכבות ליצירת שכבת חזית טקסט חדשה.

-         הקש על אופציית "מיזוג מקושרים" (Merge Linked) מהרשימה הנשלפת, שתמזג את "The" ואת "Style" לשכבה אחת.

-         קרא לשכבה החדשה Text Face (חזית הטקסט).

3.יצירת שכבות צל הטקסט (The text shadow) והדגשה ((Highlight.

[Image160.gif]

-         שכפל את Text Face פעמיים.

-         קרא לעותק הראשון Shadow (צל).

-         קרא לעותק השני Highlight (הבלטה).

-         הקש וגרור את שכבת ה- Text Face מעל השכבות המשוכפלות.

-         וודא שהניסוי שלך נראה כמו הדוגמא הנתונה.

4.החשכת שכבת הצל (Shadow Layer ).

-         בחר את שכבת ה- Shadow ע"י הקשה עליה.

-         הכהה את השכבה ('תמונה > התאמה > גוון/רוויה', Image > Adjust > Hue/Saturation)

-         סמן את אופציית Colorized.

-         גוון (Hue): -148, כחול.

-         בהירות ((Lightness: -79, כהה מאוד.

5.הבהרת שכבת ההבלטה (Highlight Layer).

-         בחר את שכבת ה- Highlightע"י הקשה עליה.

-         הבהר את השכבה ('תמונה > התאמה > גוון/רוויה', Image > Adjust > Hue/Saturation)

-         סמן את אופציית Colorized.

-         גוון (Hue): -148, כחול.

-         בהירות ((Lightness: +83, בהיר מאוד.

6.דחיקת ההבלטות והצללים למקומם.

-         הזז את Highlight למעלה שמאלה ע"י דחיקה אחת כל פעם ( Ctrl+ החץ למעלה, Ctrl+ החץ שמאלה).

-         הזז את Shadow למטה ימינה ע"י דחיקה אחת כל פעם ( Ctrl+ החץ למטה, Ctrl+ החץ ימינה).

7.שינוי כיוון האור

[Image161.jpg]

שיניתי בכוונה את כיוון האור (Lightening) באלמנטים של טקסט בקדמה. שינוי כיוון האור יכול לפעמים לעזור להוסיף ל-"אשליית העומק".

 

 

8.לא טוב עדיין.

ניתן לבצע את:

-         שנה את צבע הטקסט.

-         הכהה את צל הטקסט.

-         הבהר את הבלטות הטקסט.

-         הכהה את חזית הספקטרום.

-         שנה את ה-Colorize של חזית הספקטרום.

-         טשטש את הרקע

-    ועוד הרבה

9.מתכון הפתרון.

[Image162.jpg]

-         עמעם את שכבת Gradient הספקטרום ע"י קביעת

ערך האטימות ל- 91%, שמאפשר לתת הציור

להראות מעט.

-         עשה את הבלטת הטקסט לבן טהור ('תמונה >

   Brightness לערך +100). התאם > בהירות', Image > Adjust >

-         עשה את צל הטקסט שחור טהור ('תמונה >

התאם > בהירות', Image > Adjust >

Brightness לערך -100).

-         שנה את צבע הפנים ('תמונה > התאמה >

גוון', Image > Adjust > Hue נקבע על ערך 132

ואור light נקבע על ערך +13).

-         ישם את Gaussian Blur על הבלטות הטקסט

('מסנן > טשטוש > Gaussian Blur ,

Filter > Blur > Gaussian Blur).

-         בדוק בחר הצגה מוקדמת.

-         רדיוס נקבע על ערך 5. פיקסלים, שהוא רמז של רכות.

10.הצביטה הסופית.

-         בחר את שכבת Gradient הספקטרום.

-         הכהה והנמך את הניגודים במעט ('תמונה > צורה > בהירות/ניגודים', Image > Mode > Brightness/Contrast).

-         בהירות נקבעת על ערך -29.

-         ניגוד נקבע על ערך -12.

-         שפר את החדות ע"י שימוש במסכת Unsharp ('מסנן > חידוד > מסכת Unsharp', Filter > Sharpen > Unsharp Mask).

-         סכום (Amount) נקבע על ערך 70%.

-         רדיוס נקבע על ערך 3.2 פיקסלים.

-         ערך ה-Treshold ללא שינוי .0 ברירת המחדל.

11.התוצאה.

ה-Comp הסופי                          לפני

[Image164.jpg]

[Image163.jpg]

 

 

 

 

-         ההבדל הוא עדין ודק, אבל ה-Comp הסופי הוא טוב יותר. השינוי הבולט נראה בקלות בפינה הימנית העליונה.

-         הרכות בפינה הימנית העליונה מסיחה את הדעת. הבהירות הרכה מושכת תשומת לב שלא לצורך. יש לחדד רק את שכבת הרקע, אבל כל התמונה נראית חדה יותר ב-Comp הסופי.

אשליה ויזואלית

תוכן העניינים

טקסט בחזית הקשת